تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب گلخانه

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

پنجشنبه 5 شهریور 1388

اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گلخانه، 

در اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه نوترون متر لازم است ابتدا دستگاه را واسنجی نمود . البته دستگاهها در كارخانه سازنده واسنجی می شوند ولی بهتر آن خواهد بود كه با توجه به نوع خاك منطقه

دستگاه را تنظیم نموده و رابطه بین درصد رطوبت و تعداد نبضهای اندازه گیری شده در هر دقیقه را به صورت منحنی یا معادله به دست آورد . برای این منظور در هر اندازه گیری ابتدا تعداد تپ های الكتریكی قرائت شده و سپس از منطقه كره تاثیر نمونه خاك را برداشت كرده و به روش جرمی رطوبت آن سنجیده می شود . پس از چندین اندازه گیری در رطوبت های مختلف امكان به دست آوردن معادله یا منحنی واسنجی وجود خواهد داشت . منحنی واسنجی دستگاه نوترون متر غالبا به شكل خط مستقیم می باشد كه معادله آن به صورت زیر است .
معمولا قرائت استاندارد در همان محل اندازه گیری و در وضعیتی كه میله نوترون متر هنوز از داخل محفظه خود خارج نشده است به دست می آید . بدین ترتیب كه با روشن كردن دستگاه و انجام شمارش در همان دوره زمانی استاندارد یك دقیقه صورت گرفته و عدد به دست آمده به عنوان شمارش استاندارد در نظر گرفته می شود . توصیه می شود قرائت استاندارد ، یك بار قبل از آزمایش و بار دیگر پس از آزمایش تعیین و میانگین آنها در محاسبات لحاظ شود . پس از به دست آوردن قرائت استاندارد میله از داخل دستگاه بیرون آورده شده و در داخل خاك در موقعیت مورد نظر ، شمارش نوترونی صورت می گیرد .

ادامه مطلب

پنجشنبه 5 شهریور 1388

تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان:

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: فیزیو لوژی، ابیاری، گلخانه، 

تاثیر آبیاری بر رشد گیاهان : كم آبی در گیاهان به صورت علایمی مانند توقف رشد , كوچكتر شدن برگ , كوتاه شدن فاصله میان گره ها , بد شكل شدن برگ ها , سوختگی حاشیه برگ ها و ریزش برگ در گیاهان حساس به ریزش برگ مشاهده می شود . علایم كمبود آب در گل داوودی شامل تیره شدن برگ ها و در بگونیا به صورت خاكستری شدن برگ ها دیده می شود.
 

پر آبی به صورت علایمی مانند افزایش ارتفاع گیاه , آبدار شدن ساقه و نرم و شكننده شدن و گاهی پژمردگی و مرگ گیاه (در معرض نور ) , كاهش اكسیژن و صدمه به ریشه و عدم جذب آب و مواد غذایی و در نهایت پژمردگی و توقف رشد نمایان می شود . پر آبی به معنی مصرف بیش از حد آب در هر دور آبیاری نیست بلكه نشان دهنده تكرار دفعات استفاده از آب است . در زمستان گیاهان در مدت طولانی در معرض آب و هوای ابری هستند و معمولا یك یا دو روز در معرض هوای آفتابی قرار می گیرند . گیاهانی كه به نور كم عادت كرده اند نمی توانند به سرعت به شدت نور زیاد پاسخ دهند در نتیجه مقدار آب كمی كه از طریق ریشه ها جذب می شود نمی تواند مقدار آب از دست رفته از طریق تعرق را جبران نماید و پژمردگی اتفاق می افتد در این حالت ممكن است تصور شود كه گیاه به آبیاری نیاز دارد ولی آبیاری مشكل را حادتر می كند . كندن خاك نشان می دهد كه خاك مرطوب اما سرد است . پس سرما عامل اصلی است و ریشه ها نمی توانند آب جذب كنند .

ادامه مطلب

چكیده

به منظور تعیین نیاز غذایی و آبی گل های شاخه بریده زرد

(رقم یاكارا) داوودی (رقم سفید مهندسی) و گلایل (رقم اسكار)، سه تكرار (سیستم آبیاری به عنوان پلات اصلی و كوددهی با سطوح مختلف N و P به عنوان پلات فرعی) انجام گرفت. با توجه به این كه عامل تعیین كننده در بازار صنعت گل، طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابی است، توصیه های كودی بر اساس این و در شرایط فیزیكی و شیمیایی خاك منطقه در دو سیستم آبیاری ارائه شده است.

اهداف

ارائه توصیه های كودی (با توجه به آزمون خاك) از مصرف بهینه كودی نیتروژن و فسفر در یك شرایط استاندارد از طریق كاشت، داشت،نحوه برداشت، مرحله برداشت، استفاده از محلول های محافظ در دو روش آبیاری قطره ای و نشتی.

نتایج

1 –

در صورت مواجه بودن با مشكلات كم آبی و آبرسانی استفاده از سیستم آبیاری قطره ای (با توجه به این كه هرز آب در این سیستم حذف می شود و همچنین علف هرز در این سیستم محیطی رشد و نمو پیدا نمی كند) توصیه می شود.

2 –

برای بوته های رز معادل 400 كیلوگرم فسفر در هكتار در آبیاری قطره ای و تركیبی از 200 كیلوگرم فسفر و 400 كیلوگرم نیتروژن در هكتار در آبیاری نشتی، برای بوته های داودی تركیبی از 400 كیلو گرم فسفر و 200 كیلوگرم نیتروژن در هكتار در آبیاری نشتی و برای شاخه گل های گلایل در آبیاری قطره ای تركیبی از 240 كیلو گرم فسفر و 60 كیلو گرم نیتروژن در هكتار و در آبیاری نشتی 240 كیلو گرم فسفر در هكتار توصیه می شود.

سیستم کنترل اتوماتیک و از راه دور گلخانه در جهت ایجاد شرایط محیطی کنترل شده برای دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت و احاطه مدیران به شرایط موجود در گلخانه در زمان های که در محل حضور ندارند و جمع آوری دائمی اطلاعات محیطی به منظور امکان تجزیه و تحلیل علمی اثر شرایط محیطی در میزان محصول در دوره های متفاوت طراحی گردیده است و توانایی انجام امور زیر را دارد :

 

- اندازه گیری و کنترل دما با بکار اندازی فن‌های جانبی و فن های گردش هوای داخلی و هیتر

- اندازه گیری و ثبت دما و رطوبت محیط بیرون گلخانه

- اندازه گیری و کنترل رطوبت با بکارگیری مه پاش و فن ها

- اندازه گیری و کنترل نور گلخانه بصورت زمانبندی و یا متناسب با شدت نور مورد نیاز

- اندازه گیری و کنترل Co2 با بکارگیری فن و مولد Co2

- اندازه گیری Ec آب ورودی گلخانه

- اندازه گیری Ph آب ورودی گلخانه

ادامه مطلب

جهت برآورد نسبت اسید مورد نیاز درآب آبیاری می بایست جهت هر ایستگاه آزمایش جداگانه ای صورت داد. مثال زیر اقدامات لازم جهت انجام آزمایش فوق را تشریح می کند:
آب آبیاری چاهی دارای pH 7.5 می باشد، pH مورد نیاز جهت شستشو معمولا 2 الی 3 می باشد. جهت انجام آزمایش ظرف 10لیتری از آب آبیاری را آماده کرده و با کاغذ مخصوص pH متر، pH آن را اندازه می گیریم (pH=7.5) . در مراحل مختلف و در هر مرحله 1 میلیلیتر از اسید مورد نظر را به ظرف اضافه
کرده و مجددا pH را اندازه میگیریم تا pH مورد نظر به عدد 2 نزدیک شود. در این آزمایش برای 10 لیتر آب 6 میلیلیتر اسید مصرف شد تا pH به عدد 2 برسد. بنابراین نسبت اسید مورد نیاز 600 میلیلیتر به ازای هر 1000 لیتر می باشد.


ادامه مطلب

امروزه با توجه به بحثهای جدی شکل گرفته در زمینه توسعه روشهای آبیاری نوین به منظور استفاده بهینه و موثر از منابع آبی و مقابله با محدودیتهای آبی بوجود آمده در دنیا، موضوع مدیریت و نگهداری این نوع سیستمها نیز مطرح می شود. اعمال صحیح این نوع مدیریت در تداوم بکار گیری این نوع سیستمها و حفاظت از منابع آبی نسبت مستقیم داشته و فرهنگ گسترش صحیح این نوع سیستمها را بهمراه خواهد داشت.
عدم رعایت رفتار صحیح در نگهداری و بهره برداری از این سیستمها عواقب ناگواری در بسیاری از مناطق دنیا بهمراه داشته به طوری که علی رقم سرمایه گذاریهای سنگین در این بخش نه تنها فرهنگ استفاده و گسترش بکارگیری سیستمهای آبیاری رشدی نشان نداده بلکه تاثیر منفی در اذهان و تفکرکشاورزان آن مناطق را بهمراه داشته است.
از این رو متن حاضر قدمی است هر چند کوچک در شناساندن رفتار های عملی در نحوه نگهداری و مدیریت بهره برداری از اینگونه سیستمها. در متن حاضر نخست به مدیریت اسید شویی به منظور پیشگیری از انسداد اجزای سیستمهای آبیاری قطره ای پرداخته شده است، امید است در آینده نزدیک به دیگر ارکان مدیریت بهره برداری و نگهداری سیستمهای آبیاری تحت فشار پرداخته شود.
اسید شویی
اسید در سیستمهای آبیاری به منظور شستشوی رسوبات تثبیت شده درون لوله ها و قطره چکانها که ناشی از مواد شیمیایی محلول در آب آبیاری می باشد کاربردهای فراوانی دارد. این نوع رسوبات یا از آب آبیاری ناشی شده(به دلیل وجود بی کربنات و کربنات کلسیم به میزان بالاتر از حد مجاز 200 ppm ) و یا به دلیل بکار گیری و تزریق کودهای محلول نا مرغوب در آب آبیاری بوجود می آید. جهت تزریق کود به درون سیستم آبیاری می بایست از کودهای اسیدی که خود به دلیل داشتن pH بسیار پایین موجب نگهداری مناسب سیستم می شوند استفاده نمود.

ادامه مطلب

جمعه 18 بهمن 1387

دستگاه کنترل شرایط اقلیمی گلخانه

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گلخانه، 

دستگاه کنترل هوشمند شرایط اقلیمی مدل  711  پیشرفته ترین و کامل ترین سیستم کنترل گلخانه میباشد که بهترین شرایط رشد ممکن را برای محصول در موثر ترین  راه  فراهم

 میکند . قابلیتهای ویژهی این سیستم نظیر امکان کنترل نموداری  شرایط  گلخانه و نیز امکان کنترل رطوبت سالن براساس VPD   شما را در تعیین  استراتژی برتر برای دستیابی به کمیت و کیفیت محصول یاری خواهد داد .

تجهیزات شما در این سیستم به شکل کاملا هوشمند و با قابلیت های زیر کنترل می شوند:

ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :