تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب میوه کاری

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

مقدمه
استان كرمان با 3/18 میلیون هكتار یكی از پهناور ترین استان های كشورمحسوب می شود.كه تقریبا 5/1 میلیون هكتار جنگل با پوششی مناسب در نقاط كوهستانی و مرتفع دارد. ساكنان این مناطق افراد سخت كوش و كم درآمدی می باشند.كه از زمان های گذشته و حتی در حال حاضر یكی از راه های تامین معاش آنان بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع می باشد وبیشترین محصولی كه در حال حاضر مورد استحصال قرار می گیرد میوه بنه وبادام كوهی می باشد كه در استان كرمان به وفور یافت می شوند.بهره برداری از میوه این گیاهان به دلیل اینكه خساراتی را به بار نمی آورد،مورد توجه قرار گرفته وسعی شده با نظارت و اعمال مدیریت صحیح و نیزتهیه طرح های مطالعاتی گام های مثبتی در زمینه توسعه پایدار ، بهره برداری، مراقبت و حفاظت به انجام برسد.

تیره پسته ( Anacardiaceae):

این تیره دارای 75 جنس و 600گونه می باشد.گیا هان این تیره بصورت درخت یا درختچه بوده و دارای شاخه قابل انعطاف و برگ متناوب بدون اسپیتول ساده یا مركب است .گل آذین آن ها بصورت خوشه یا گرزن متراكم و گلهای آنها نر و ماده یا هر دو نوع نر و ماده است. حالت اخیر در اثر عدم رشد پرچم یا مادگی در گل های نر ماده پیش آمده است و سبب گردیده تا گیاهان یك پایه یا پلی گام در این تیره به وجود آید.كاسه جام گل آنها هر یك مركب ار پنج قطعه می با شدولی در بین این گیاهان انواعی فاقد جام یا كاسه می با شند.

پرچم ها به تعداد دو برابر گلبرگ یا معادل تعداد آنها است و در بعضی از گیاهان نیز گل ها فقط شامل یك پرچم زایا می باشد. میوه آنها بصورت مختلف،خشك و آبدار اغلب شفت یا سته است و معمولأ محتوی یك دانه می باشد.جنین گیاه خمیده و درشت می باشد.

معرفی گونه های پسته در ایران

گیاه بنه به صورت در ختانی كوچك بوده كه در آسیا و منطقه مدیترانه وحتی آمریكا می رویند. دارای گل های ریز مجتمع بصورت خوشه های ساده یا مركب اند و گیا هانی دو پایه و فاقد جام می باشند.گل های ماده دارای یك تخمدان و یك تخمك بوده و خامه كوتاه و واحد دارند، اما كلاله منشعب و سه شاخه است و بر طبق رده بندی رشبنگر دارای چهار گونه می باشد:

ادامه مطلب

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

پایه های پاکوتاه سیب

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، باغداری، 

پایه های پاکوتاه سیب

  تاریخچه:
•نخستین پایه های پاکوتاه کننده سیب شامل دودسته بودند
•دسته اول به عنوان پارادیس فرانسوی که خیلی پاکوتاه کننده هستند
•دسته دوم به عنوان پارادیس انگلیسی که کمتر پاکوتاه کننده هستند
•کارهای تحقیقاتی درایستگاه ایست مالینگ انگلستان  درسال1912شروع شد وسری های مالینگ وارد بازار شد.
•سری های مرتون ایمیون مثل MI 793وMI 778 دردهه 1930 معرفی شدند
•به دنبال آنها سری های مالینگ مرتون(MM)مثل MM115درسال1952به بازارعرضه شدند
پایه های سیب ایست مالینگ:
•M7:این پایه درختانی بااندازه 65-55درصددرختان بذری سیب تولید می کندومتحمل به اکثر بیماری هاوسازگارترین پایه به انواع وسیعی ازخاک هاواقلیم هامی باشداما مهم ترین عیب آن تولید پاجوش زیاد می باشد.
M9:بیشترازسایرپایه هادرتمام دنیاهم به صورت پایه وهم به صورت میانپایه کوتاه کننده مورداستفاده قرار می گیرداندازه درختان 35-25درصددرختان بذری می باشداین پایه به پوسیدگی طوقه مقاوم بوده ولی به آتشک باکتریایی وشته مومی سیب حساس است وپاجوش زیاد تولید می کند طول عمردرختان روی این پایه حداکثر20سال است.
M.27 :ازتلاقی M13وM9درسال1929 به وجود آمده است وجزءپایه های خیلی پاکوتاه کننده محسوب می شودخیلی زودبارده می باشد ونیاز به قیم داردازاین پایه به صورت تجاری استفاده نمی شودولی به عنوان میان پایه مورد استفاده قرار می گیرد. 
 
 
پایه های مالینگ مرتون:
MM111:ازتلاقی نورسرن اسپای باMI 793حاصل شده است وجزءپایه های نیمه استانداردبوده ودرختان برروی آن90درصددرختان پیوندی روی پایه های بذری است این پایه مقاوم ترین پایه به خشکی محسوب می شود
فاصله کاشت درختان:
•بعضی ها به تصور اینکه درختان روی پایه های کوتاه کننده قراردارندفاصله کاشت راخیلی کم می
گیرندوبه قصدتحصیل درآمدزیاد درسنین اولیه درختان تعداددرخت درواحدسطح ازحدمجاز تجاوز می کنددرصورتی که اگربه فاصله حجم نهایی درختان توجه کافی نشودودرختان نزدیکتر کاشته شوند طولی نخواهد کشیدکه شاخه های آن هابه همدیگر نزدیک شدبنابراین لازم است باتوجه به نوع پایه ورقم فاصله متعدلی درنظر گرفته شوده وبه علت نرسیدن نور کافی فرم درخت خراب خواهد شد.
 عملکرد درواحد سطح:
•درختان پاکوتاه به علت داشتن چترکوچکتروحجم کمتر ازسطح باردهی کمتری برخوردارهستند  ولی اختلاط دوعامل تعدادومیزان محصول درشرایط مساوی دراکثر مناطق جبران کوچکی سطح باردهی درختان پاکوتاه رامی کند وحتی دربعضی شرایط میزان آن ازحد باغ های استاندارد فزونی می یابد.عامل مهم دیگر زود به بارنشستن آن هاست که دریک دوران 15ساله اول احداث باغ کفه تولید باغ های متراکم بالا می برد.
 
 پایه های پاکوتاه درایران:
•پایه های وارداتی نظیر MM106وM9وMM111قابلیت سازگاری با اقلیم های مختلف کشورمان را دارند متأسفانه پایه های موجود در کشورمان به دلیل قدمت و استفاده طولانی از آنها به بیماری باکتریایی آلوده شده اند
•محققان کشورمان برای برطرف کردن این مشکل به فکر استفاده از روش کشت بافت  برای تولید انبوه پایه ها ی  سیب مورد احتیاج باغداران افتاده اند

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

پشن فروت

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، گیاه شناسی، 

پشن فروت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منشاء گیاه : 

 پشن فروت ارغوانی بومی برزیل جنوبی بوده كه از پاراگوئه به آرژانتین شمالی رفته است وفرم زرد منشاء آن نامعلوم یاشایدمنطقه آمازون برزیل ویا یك هیبرید مابین P.edulis*P.ligularis می باشد كه بررسیهاومطالعات انجام شده نظریه هیبریدراتائید نمی كند. در استرالیاكشت پشن فروت بصورت محدوددر منطقه ساحلی Queensland انجام می گیرد كه سابقه آن به قبل ازسال 1900 برمی گردد،در هاوایی از سال 1880 برای اولین بار با استفاده از بذور پشن فروت ارغوانی وارداتی از استرالیا بیشتر به صورت تك درخت درباغات منازل اقدام به كشت شد.

سازگاری :

پشن فروت ارغوانی طالب آب وهوای نیمه گرمسیری وكلیمای عاری از یخبندان میباشد ،بهرحال دیده شده است كه این درخت توانسته است در دمای بالای 20 درجه سانتیگرادبدون هیچگونه خسارت جدی ادامه رشد دهد .این گیاه در كالیفرنیا از شمال دور تا Sanjose ،در آب وهوای كوهستان و آب وهوای سانسفرانسیسكو كشت شده است . ممكن است مقداری از برگهای گیاه وساقه های رونده در زمستانهای سردخسارت ببیند،اغلب ریشه ها بعد از بین رفتن سیستم انتهایی (نوك )آنها، دوباره جوانه می زنند ، گیاه نمی تواند در گرمای شد ید تابستان رشد كند.پشن فروت زرد طالب آب وهوای گرمسیری ویا نزدیك به گرمسیری بوده كه حساسیت زیاد به سرما ویخبندان دارد .هر دو فرم نیاز به باد شكن در برابر باد دارند ، معمولا بارندگی سالانه باید حداقل 35 اینچ باشد .ساقه های رونده پشن فروت انواع محیط های سر پوشیده خوبی میسازند اما نیاز به داربست دارند ،آنها دالانهای زیبایی تشكیل می دهند.

شرح مورفولوژیكی :

پشن فروت دارای ساقه های رونده محكم بوده كه به وسیله پیچكها تقریبا به هر نگهدارنده ای می چسبد ،آنها می توانند در سال15 الی 20 فوت رشد كنند هر سال باید انها را باداربستهای قوی هدایت و نگهداری كرد ، آنها معمولا زندگی كوتاهی بین 5 الی 7 سال دارند . شاخ وبرگ :

برگهای متناوب پشن فروت همیشه سبز هستند،وقتی كه برگها به حد بلوغ رسیده وكاملا دندانه دارشدند سه قسمتی می شوند.آنها 3الی 8اینچ طول دارند،سطح روی برگ سبزپررنگ وصیغلی ،پایین برگ كم رنگتر می باشد.ساقه ها جوان وپیچك داربارنگهای قرمزیاارغوانی كه بطور ویژه فرم زرد رنگ به خود می گیرند.
گل :

گلها منفرد،خوشبوودارای پهنا 2الی 3 اینچ می باشد،آنها روی گره های حاصل از شاخه های جدید تولید می شوند، شكوفه هادرون 3برگچه سبز زنده در آغوش گرفته می شوند.آنها شامل 5كاسبرگ سبزسفید ،5 گلبرگ سفید ویك كلاله چتر مانندمستقیم ،نوك پره ها سفید ،زمینه ارغوانی خوش رنگ هستند ،آنها همچنین دارای 5 پرچم با بساكهای درشت می باشند ،تخمدان و خامه سه شاخه ای آن دارای ساختار برآمدگی مركزی می باشد .پشن فروت ارغوانی خود بارور و بهترین گرده افشانی تحت شرایط مرطوب انجام می گیرد ، گلها به رنگ زرد وكامل بوده اما خود عقیم می باشد . زنبورهای درودگر موثر ترین گرده افشان و بهتر از زنبور عسل عمل می كند ، باد به علت سنگینی و چسبندگی گرده ها موثر نمی باشد. گلها را با دست نیز می شود گرده افشانی كرد.
میوه :

میوه تقریبا گرد و بیضی شكل می باشد ، پهنا 1 الی 3 اینچ ، پوست آن چرم مانند كه نرم و مومی شكل بوده و آرایش رنگ آن از ارغوانی تیره كمرنگ با خالهای سفید ریز تا زرد روشن یا رنگ كدو حلوایی می باشد . درون میوه یك حفره وجود دارد كه كم و بیش با یك ماده معطر دو جداره پر شده است ، كیسه های غشایی پرتقالی رنگ ، عصاره گوشتی كه محتوی بذر های حفره دار – سخت ، كوچك ، قهوه ای تیره یا سیاه می باشد . دارای مزه بی نظیری كه قابل ستایش می باشد ، عطرو بوی آن شبیه گواوا وشیرینی زیادی دارد . گونه زرد رنگ آن معمولا بزرگتر از ارغوانی می باشد . اما گوشت گونه ارغوانی دارای اسید كم ، مزه وعطر بهتر می باشد و بخش عمده میوه را عصاره تشكیل می دهد

كاشت :

انتخاب بستر : ساقه های رونده گیاه پشن فروت در زیر نور خورشید كامل به جز جاهای خیلی گرم كه سایه های آن قابل تحمل باشد را ترجیح می دهند . ساقه های رونده نسبتا زود رشد می باشند ، بنابراین اهمیت دارد قبل از این كه در آینده گیاه را بكاریم یك رشته فنس های حلقوی یا داربست های قوی قبل از كاشت در زمین نصب كنیم .این گیاه همچنین می تواند در آلاچیق های زیبا و جالب توجه پرورش یابد خاك : ساقه های رونده پشن فروت در انواع خاك رشد می كنند اما مناسب ترین آن خاك سبك و شنی لومی با 5/7 تا 5/6 = PH می باشد . بستر لازم است زه كشی عالی داشته باشد .


ادامه مطلب

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

(نام علمیMangifera

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، 

انبه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(نام علمیMangifera) میوه‌ای گرمسیری و گیاه آن از سرده‌های تیرهٔ پسته‌سانان است. خاستگاه انبه شبه‌جزیرهٔ هند، پاکستان، بنگلادش و آسیای جنوب‌شرقی است.

درخت انبه قد بلندی دارد و ممکن است به ۳۵ تا ۴۰ متر برسد. قطر قسمت شاخ و برگ‌دار آن نیز می‌تواند به ۱۰ متر برسد. عمر این درخت طولانی است و برخی از درخت‌های انبه با وجود ۳۰۰ سال سن هنوز میوه می‌دهند.

رنگ برگ‌های درخت انبه در ابتدا و پس از جوانه زدن نارنجی مایل به صورتی است، که با گذشت زمان به رنگ قرمز تیره، و سپس سبز تیره در می‌آید. شکوفه‌های انبه کوچک و سفیدرنگ به صورت خوشه‌های ۱۰ تا ۴۰ سانتی‌متری هستند. هر شکوفه ۵ گلبرگ، ۵ کاسبرگ و ۵ پرچم دارد،

محلهای کاشت:

امروزه انبه به عنوان یک درخت میوه در مناطق گرم استوایی و آب و هوای نیمه حاره‌ای در شمال ، جنوب و مرکز آمریکا ، کارائیب ، جنوب و مرکز آفریقا ، فیلیپین و استرالیا به مقدار زیادی کشت می‌شود. رایج‌ترین گونه انبه در کشور هند Alphonso است که به نام شاه انبه معروف هستند، گفته می‌شود. این میوه به راحتی پرورش یافته و اکنون بیش از 1000 گونه انبه یافت می‌شود.


ادامه مطلب

گریپ فروت:

گریپ فروت (نام علمی Citrus paradise Macfardane GRAPEFRUIT):

دلیل اینکه این میوه را گریپ فروت می نامند آن است که میوه آن مانند انگور بصورت جمعی تا دوازده تا بر روی شاخه می روید . این میوه که یکی از مرکبات می باشد بیشتر از 4000 سال پیش در هند و مالزی کاشته می شده است ولی تا قرن شانزدهم میلادی در دیگر کشورها ناشناخته مانده بود تا اینکه اسپانیائیها آنرا به کشورهای دیگر بردند .
جالب است که بدانید آمریکا 97% مصرف گریپ فروت دنیا را تامین می کند و تنها ایالت فلوریدا و تگزاس با هم 90% گریپ فروت آمریکا را تولید می کنند .
درخت گریپ فروت به اندازه درخت پرتقال و ارتفاع آن تا 12 متر می رسد برگهای آن سبز و گل آن سفید است . میوه گریپ فروت درشت تر از پرتقال و پوست آن هنگامیکه رسیده باشد نازک و برنگ زرد روشن است . اگر در چیدن گریپ فروت تاخیر شود پوست آن کلفت شده و قسمت سفیدی زیر پوست ضخیم می شود و مقدری از آب خود را از دست می دهد . گریپ فروت رسیده ترش و شیرین و کمی تلخ می باشد . نوعی از گزیپ فروت که در شمال ایران می روید چون داخل آن قرمز رنگ است به آن توسرخ می گویند .
• گریپ فروت در حال حاضر در چین ، هند ، خاورمیانه و در ایران هم در شمال و هم جنوب پرورش داده می شود.
• گریپ فروت در تمام طول سال در بازار وجود دارد ولی فصل آن از ژانویه تا می می باشد . گریپ فروت، میوه ای توپر، خوش طعم و مغذی است.

ترکیبات شیمیایی: 

میوه گریپ فروت دارای گلیکوزید نارژینین و بتاسیتوستریل – دی گلیکوزید، بتا سیتوسترول، ویتامین‌ها B1 و C می‌باشد.

درختان گریپ فروت دارای رشد زیاد و حجم شاخساره بالایی هستند و با داشتن اسکلت قوی ، خوشه های سنگین میوه را به خوبی تحمل می کنند . همچنین شکل برگ ها یکنواخت تر و بزرگ تر از برگ های پرتقال ، نارنگی ، لیمو یا لایم بوده و از فیلوتاکسی 5/2 ( پرتقال دارای فیلوتاکسی 5/3 است ) تبعیت می نمایند .

گل های خوشه ای این گونه از نوع کامل بوده و از لحاظ ساختمانی مشابه سایر گونه های مرکبات هستند . قطر میوه بسته به رقم  پایه و شرایط رشد درختان بین 8-14 سانتی متر است . در نیمکره شمالی میوه ها اواخر مهرماه تا تیرماه برداشت می شوند . چنانچه میوه ها دیر برداشته شوند ، بذر ها در داخل میوه جوانه زده که سبب کاهش بازار پسندی میوه می شود .

در گونه میوه گریپ فروت ارقام مختلفی از بذر دار تا بی بذر وجود دارد . در ایران میوه های تولید شده در منطقه جیرفت از بهترین کیفیت برخوردارند .

با آنکه در دنیا میوه آن بسیار مورد توجه است اما در ایران به دلیل تلخی غشا آبدان ها ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

لیموترش

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، 

:

لیمو ترش یا به اختصار لیمو،میوه درخت لیمو و از مرکبات است. اگرچه بخصوص در آشپزی از پوست و گوشت لیمو استفاده می‌شود، لیموها را بیشتر به علت آب آنها پرورش می‌دهند. لیموها حاوی مقدار زیادی اسید سیتریک هستند که موجب طعم ترش آنها می‌گردد. در واقع لیموترش درخچه‌ای است که بلندی آن به چهارمتر می‌رسد و کشت آن فقط در مناطق گرمسیر امکان دارد (آب وهوای مدیترانه‌ای). شاخه‌هایش بلند و برگهایش پهن و سبز مات و بیضوی است. دمبرگها واضح و اندکی بالدارند. گلهایش از درون سفید و از بیرون ارغوانی است. به غایت معطرند. گل آوری آن عملا مداوم است (لیموترش تنها درختی است که تقریبا همیشه میوه و گل و برگ دارد). میوه اش سته بیضوی شکلی است که در اواخر پاییز و اوایل زمستان آبدارتر می‌باشد.

چون این میوه دارای مقدار زیادی ویتامین ث می باشد، زمانی نیروی دریایی انگلستان برای مبارزه با بیماری اسکوربوت از لیمـــــو استفاده می کردند. نیروی دریایی انگلیس در ابتدا تصــــور می کرد لیمـــوهای درشت( Lemon) نوع رسیده تر لیمـــو ترشهای کوچک( Lime ) هستند که شبیه آنها می باشند وبنابراین ملوانان انگلیسی به نـــام limeys ( ملوان انگلیسی) شناخته شدند نه Lemonys.

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

پرتقال: نارنگی:

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، 

مرکبات (Rutaceae) :

یکی از مهم‌ترین تیره‌های میوه های نیمه گرمسیری است. خاستگاه اصلی آن‌ها آسیای جنوب شرقی، هند، شبه جزیره هندوچین، چین و ژاپن است.

مرکبات انواع گوناگونی دارند مثل: پرتقال ، نارنگی، لیمو ترش ، لیمو شیرین، لایم، گریپ فروت، بطاوی، نارنج و بالنگ.

کشور ایران در مقام هفتم در بین کشورهای تولیدکننده مرکبات است که در این میان، استان‌های مازندران، کرمان، فارس و هرمزگان بیشترین تولید را دارند.

پرتقال:

معروف ترین گونه اصلاح شده پرتقال در دنیا تامسون ناول می‌باشد.پرتقال سرشار از ویتامین ث است. پرتقال درخت كوچكی است دارای برگهای سبز و گلهای سفید پوست پرتقال نارنجی رنگ، كمی ناصاف و میوه آن بسته به انواع مپرتقال یكی از غنی ترین منابع ویتامین C می‌باشد . البته باید دقت كرد كه ویتامین C در اثر سرما و گرمای زیاد از بین می‌رود . اسانسی كه از گلهای پرتقال گرفته می‌شود بنام روغن نرولی Neroli Oil معروف است كه دارای بوئی بسیار مطبوع بوده و خیلی گران است و در عطر سازی از آن استفاده می‌شود .ختلف شیرین و ترش ، زرد رنگ و یا قرمز می‌باشد .


ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :