تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب باغداری

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

شنبه 1 آبان 1389

ایجاد باغ پسته

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، باغداری، سایر، 

خصوصیات خاک:

کشت پسته در رده های مختلفی از خاک با موفقیت انجام می شود. در مناطق پسته کاری ایران بافت شنی لومی که یک بافت متوسط می باشد بهترین محصول را تولید مینماید . همچنین در بافت های سنگین تر خاک مثل لومی – رسی – سیلتی و حتی لوم – رسی محصول مناسبی تولید شده است.
وجود خاک کم عمق و یا سخت لایه باعث می شود که قسمت های هوائی و زیرزمینی درخت کوتاه مانده در نتیجه باروری و عملکرد آن بطور محسوسی کاهش یابد.

درختان پسته در شرایط ماند آبی رشد مناسبی ندارند.

کیفیت اب:

1- در صورتیکه EC آب کمتر از 7/0 دسی زیمنس بر متر بوده و SAR آن کمتر از 5/3 باشد کاربرد چنین آبی هیچگونه محدودیتی ندارد.
2- در صورتیکه EC آب از 2 دسی زیمنس بر متر بیشتر باشد تجمع املاح و پیدایش و توسعه
خاکهای شور و قلیا می شود .
3- آبی که SAR آن از 7 بیشتر باشد سبب کاهش نفوذ آب در خاک می شود این حالت سبب
سله بستن و گرفتن خلل وفرج خاک خواهد شد.
4- اکر بر آب از7/0 قسمت در میلیون وکلر آن از 3 میلی اکی والان در لیتر تجاوز کند سبب تجمع این دو عنصر در خاک می شود . این تجمع باعث ایجاد مسمومیتهای خاصی در پسته می شود.


آماده سازی زمین:

برای شروع کار در صورتی که لایه سطحی خاک خیلی شور باشد لازم است لایه نازکی از سطح خاک را که محل تجمع املاح است کنار زده وخاکهای جمع شده را از مزرعه خارج کنید.لازم به ذکر است جهت اصلاح خاک (در صورتی که PH خاک بالاتر از 5/7 یا 8 باشد ) با در نظر گرفتن مقدار بهینه ان مقدار گچ و یا گوگرد لازم در هر هکتار را محاسبه و به زمین داده شود . در صورتی که کود حیوانی مورد استفاده کاملا پوسیده شده و عاری از بذر علفهای هرز باشد می توان آن را در محل کاشت نهال ریخته و گوگرد را نیز به آن اضافه نمود . در اراضی بکر باید قبل از کشت و یا توام با کاشت نهال در سالهای اولیه بمنظور کاهش شوری خاک عملیاتی مثل زراعت جو و امثال آن انجام گیرد تا بدینوسیله با آبیاری مرتب و با دور کم شوری خاک کاهش یافته و به حد مجاز نزدیک شود و گر نه خشکیدن تعدادی نهال در هر آبیاری اجتناب ناپذیر خواهد بود .

ادامه مطلب

مقدمه
استان كرمان با 3/18 میلیون هكتار یكی از پهناور ترین استان های كشورمحسوب می شود.كه تقریبا 5/1 میلیون هكتار جنگل با پوششی مناسب در نقاط كوهستانی و مرتفع دارد. ساكنان این مناطق افراد سخت كوش و كم درآمدی می باشند.كه از زمان های گذشته و حتی در حال حاضر یكی از راه های تامین معاش آنان بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع می باشد وبیشترین محصولی كه در حال حاضر مورد استحصال قرار می گیرد میوه بنه وبادام كوهی می باشد كه در استان كرمان به وفور یافت می شوند.بهره برداری از میوه این گیاهان به دلیل اینكه خساراتی را به بار نمی آورد،مورد توجه قرار گرفته وسعی شده با نظارت و اعمال مدیریت صحیح و نیزتهیه طرح های مطالعاتی گام های مثبتی در زمینه توسعه پایدار ، بهره برداری، مراقبت و حفاظت به انجام برسد.

تیره پسته ( Anacardiaceae):

این تیره دارای 75 جنس و 600گونه می باشد.گیا هان این تیره بصورت درخت یا درختچه بوده و دارای شاخه قابل انعطاف و برگ متناوب بدون اسپیتول ساده یا مركب است .گل آذین آن ها بصورت خوشه یا گرزن متراكم و گلهای آنها نر و ماده یا هر دو نوع نر و ماده است. حالت اخیر در اثر عدم رشد پرچم یا مادگی در گل های نر ماده پیش آمده است و سبب گردیده تا گیاهان یك پایه یا پلی گام در این تیره به وجود آید.كاسه جام گل آنها هر یك مركب ار پنج قطعه می با شدولی در بین این گیاهان انواعی فاقد جام یا كاسه می با شند.

پرچم ها به تعداد دو برابر گلبرگ یا معادل تعداد آنها است و در بعضی از گیاهان نیز گل ها فقط شامل یك پرچم زایا می باشد. میوه آنها بصورت مختلف،خشك و آبدار اغلب شفت یا سته است و معمولأ محتوی یك دانه می باشد.جنین گیاه خمیده و درشت می باشد.

معرفی گونه های پسته در ایران

گیاه بنه به صورت در ختانی كوچك بوده كه در آسیا و منطقه مدیترانه وحتی آمریكا می رویند. دارای گل های ریز مجتمع بصورت خوشه های ساده یا مركب اند و گیا هانی دو پایه و فاقد جام می باشند.گل های ماده دارای یك تخمدان و یك تخمك بوده و خامه كوتاه و واحد دارند، اما كلاله منشعب و سه شاخه است و بر طبق رده بندی رشبنگر دارای چهار گونه می باشد:

ادامه مطلب

پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389

پایه های پاکوتاه سیب

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: میوه کاری، باغداری، 

پایه های پاکوتاه سیب

  تاریخچه:
•نخستین پایه های پاکوتاه کننده سیب شامل دودسته بودند
•دسته اول به عنوان پارادیس فرانسوی که خیلی پاکوتاه کننده هستند
•دسته دوم به عنوان پارادیس انگلیسی که کمتر پاکوتاه کننده هستند
•کارهای تحقیقاتی درایستگاه ایست مالینگ انگلستان  درسال1912شروع شد وسری های مالینگ وارد بازار شد.
•سری های مرتون ایمیون مثل MI 793وMI 778 دردهه 1930 معرفی شدند
•به دنبال آنها سری های مالینگ مرتون(MM)مثل MM115درسال1952به بازارعرضه شدند
پایه های سیب ایست مالینگ:
•M7:این پایه درختانی بااندازه 65-55درصددرختان بذری سیب تولید می کندومتحمل به اکثر بیماری هاوسازگارترین پایه به انواع وسیعی ازخاک هاواقلیم هامی باشداما مهم ترین عیب آن تولید پاجوش زیاد می باشد.
M9:بیشترازسایرپایه هادرتمام دنیاهم به صورت پایه وهم به صورت میانپایه کوتاه کننده مورداستفاده قرار می گیرداندازه درختان 35-25درصددرختان بذری می باشداین پایه به پوسیدگی طوقه مقاوم بوده ولی به آتشک باکتریایی وشته مومی سیب حساس است وپاجوش زیاد تولید می کند طول عمردرختان روی این پایه حداکثر20سال است.
M.27 :ازتلاقی M13وM9درسال1929 به وجود آمده است وجزءپایه های خیلی پاکوتاه کننده محسوب می شودخیلی زودبارده می باشد ونیاز به قیم داردازاین پایه به صورت تجاری استفاده نمی شودولی به عنوان میان پایه مورد استفاده قرار می گیرد. 
 
 
پایه های مالینگ مرتون:
MM111:ازتلاقی نورسرن اسپای باMI 793حاصل شده است وجزءپایه های نیمه استانداردبوده ودرختان برروی آن90درصددرختان پیوندی روی پایه های بذری است این پایه مقاوم ترین پایه به خشکی محسوب می شود
فاصله کاشت درختان:
•بعضی ها به تصور اینکه درختان روی پایه های کوتاه کننده قراردارندفاصله کاشت راخیلی کم می
گیرندوبه قصدتحصیل درآمدزیاد درسنین اولیه درختان تعداددرخت درواحدسطح ازحدمجاز تجاوز می کنددرصورتی که اگربه فاصله حجم نهایی درختان توجه کافی نشودودرختان نزدیکتر کاشته شوند طولی نخواهد کشیدکه شاخه های آن هابه همدیگر نزدیک شدبنابراین لازم است باتوجه به نوع پایه ورقم فاصله متعدلی درنظر گرفته شوده وبه علت نرسیدن نور کافی فرم درخت خراب خواهد شد.
 عملکرد درواحد سطح:
•درختان پاکوتاه به علت داشتن چترکوچکتروحجم کمتر ازسطح باردهی کمتری برخوردارهستند  ولی اختلاط دوعامل تعدادومیزان محصول درشرایط مساوی دراکثر مناطق جبران کوچکی سطح باردهی درختان پاکوتاه رامی کند وحتی دربعضی شرایط میزان آن ازحد باغ های استاندارد فزونی می یابد.عامل مهم دیگر زود به بارنشستن آن هاست که دریک دوران 15ساله اول احداث باغ کفه تولید باغ های متراکم بالا می برد.
 
 پایه های پاکوتاه درایران:
•پایه های وارداتی نظیر MM106وM9وMM111قابلیت سازگاری با اقلیم های مختلف کشورمان را دارند متأسفانه پایه های موجود در کشورمان به دلیل قدمت و استفاده طولانی از آنها به بیماری باکتریایی آلوده شده اند
•محققان کشورمان برای برطرف کردن این مشکل به فکر استفاده از روش کشت بافت  برای تولید انبوه پایه ها ی  سیب مورد احتیاج باغداران افتاده اند

گریپ فروت:

گریپ فروت (نام علمی Citrus paradise Macfardane GRAPEFRUIT):

دلیل اینکه این میوه را گریپ فروت می نامند آن است که میوه آن مانند انگور بصورت جمعی تا دوازده تا بر روی شاخه می روید . این میوه که یکی از مرکبات می باشد بیشتر از 4000 سال پیش در هند و مالزی کاشته می شده است ولی تا قرن شانزدهم میلادی در دیگر کشورها ناشناخته مانده بود تا اینکه اسپانیائیها آنرا به کشورهای دیگر بردند .
جالب است که بدانید آمریکا 97% مصرف گریپ فروت دنیا را تامین می کند و تنها ایالت فلوریدا و تگزاس با هم 90% گریپ فروت آمریکا را تولید می کنند .
درخت گریپ فروت به اندازه درخت پرتقال و ارتفاع آن تا 12 متر می رسد برگهای آن سبز و گل آن سفید است . میوه گریپ فروت درشت تر از پرتقال و پوست آن هنگامیکه رسیده باشد نازک و برنگ زرد روشن است . اگر در چیدن گریپ فروت تاخیر شود پوست آن کلفت شده و قسمت سفیدی زیر پوست ضخیم می شود و مقدری از آب خود را از دست می دهد . گریپ فروت رسیده ترش و شیرین و کمی تلخ می باشد . نوعی از گزیپ فروت که در شمال ایران می روید چون داخل آن قرمز رنگ است به آن توسرخ می گویند .
• گریپ فروت در حال حاضر در چین ، هند ، خاورمیانه و در ایران هم در شمال و هم جنوب پرورش داده می شود.
• گریپ فروت در تمام طول سال در بازار وجود دارد ولی فصل آن از ژانویه تا می می باشد . گریپ فروت، میوه ای توپر، خوش طعم و مغذی است.

ترکیبات شیمیایی: 

میوه گریپ فروت دارای گلیکوزید نارژینین و بتاسیتوستریل – دی گلیکوزید، بتا سیتوسترول، ویتامین‌ها B1 و C می‌باشد.

درختان گریپ فروت دارای رشد زیاد و حجم شاخساره بالایی هستند و با داشتن اسکلت قوی ، خوشه های سنگین میوه را به خوبی تحمل می کنند . همچنین شکل برگ ها یکنواخت تر و بزرگ تر از برگ های پرتقال ، نارنگی ، لیمو یا لایم بوده و از فیلوتاکسی 5/2 ( پرتقال دارای فیلوتاکسی 5/3 است ) تبعیت می نمایند .

گل های خوشه ای این گونه از نوع کامل بوده و از لحاظ ساختمانی مشابه سایر گونه های مرکبات هستند . قطر میوه بسته به رقم  پایه و شرایط رشد درختان بین 8-14 سانتی متر است . در نیمکره شمالی میوه ها اواخر مهرماه تا تیرماه برداشت می شوند . چنانچه میوه ها دیر برداشته شوند ، بذر ها در داخل میوه جوانه زده که سبب کاهش بازار پسندی میوه می شود .

در گونه میوه گریپ فروت ارقام مختلفی از بذر دار تا بی بذر وجود دارد . در ایران میوه های تولید شده در منطقه جیرفت از بهترین کیفیت برخوردارند .

با آنکه در دنیا میوه آن بسیار مورد توجه است اما در ایران به دلیل تلخی غشا آبدان ها ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است .

یکشنبه 15 فروردین 1389

HOW TO PROPAGATE AND GROW CHILI PEPPERS FROM seed

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گلخانه، سایر، باغداری، 

SEED.
The chili pepper is of the few foods that can actually devide a family. You will either love it or hate it, but as an indispensable ingredient for many regional and national dishes, the hot chili pepper is here to stay.

You can start your chili peppers off indoors around January for if you want them to establish quickly for outdoor planting or sow anytime up to the end of March for greenhouse growing.
.
Sow your chili pepper seeds - adequately spaced

ادامه مطلب

یکشنبه 15 فروردین 1389

HOW TO GROW ASPARAGUS PLANTS

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: سایر، باغداری، 

.
.
Although considered by many as a gourmet vegetable, the asparagus is often over looked as a garden crop. This is a real shame as shop bought, imported varieties really don’t have the same sublime flavour as quality home-grown produce.

Once established asparagus shoots can be harvested from late spring when the new tips reach about 6 inches in height. From that point harvesting can be continued for a further six to eight weeks into early summer. Be warned though as harvesting spears from crowns less than two years old will only weaken the plant and effect cropping in subsequent years.

You can start preparing new asparagus beds as early as the autumn. They are happy in most soil types provided they are

ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :