تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب مهندس علیرضا شعاعی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 29 اسفند 1391

گیاهان دارویی بومی ایران

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاه شناسی، گیاهان دارویی، 


 

  

1-

Blepharis perisea

Acantaceae

2-

Acorus calamus l.

Acoraceae

3-

Adiantum capillus-veneris l.

Adiantaceae

4-

Parkinsonia aculeata L.

Aesalpinaceae

5-

Amaranthus cruentus L.

Amaranthaceae

6-

Amaranthus gaecizas L.var. sylvestris(Vil.) Asch.

Amaranthaceae

7-

Narcissus tazzatta L.

Amarillidaceae

8-

Leucojum sp.

Amaryllidaceae

9-

Pistacia khinjuk Stoc .

Anacardiaceae

10-

Pistacia vera L.

Anacardiaceae

11-

Rhus coriaria L.

Anacardiaceae

12-

Rhus cotinus L.

Anacardiaceae

13-

Nerium oleander  L.

Apocynaceae

14-

Llex aquifoliumm L.

Aquifoli aceae

15-

Hedera helix L. 

Araliaceae

16-

Calotropis procera R.B.

Asclepiadaceae

17-

Marsednia erecta L.

Asclepiadaceae

18-

Pergularia tomentosa L.

Asclepiadaceae

19-

Dryopteris filix max L. 

Aspidiaceae

20-

Phyllitis scolopenrium L.

Aspleniaceae

21-

Avicennia officinalis L. 

Avicenniaceae

22-

Impattiens balsamina L.

Balsaminaceae

23-

Berberis asiatia Roxb.

Berberidaceae

24-

Berberis vulgaris L.

Berberidaceae

25-

Alkanna orientalis(L)Boiss.

Boraginaceae

26-

Alkanna tinvtoria Tausch.

Boraginaceae

27-

Asperugo procumbens L.

Boraginaceae

28-

Caccinia glauca savi.= cacalia macaranthera var.

Boraginaceae

29-

Cordia myxa L.

Boraginaceae

30-

Echium amoenum Fisch & Mey

Boraginaceae

31-

Echium italicum L. 

Boraginaceae

32-

Echium rubrum L. 

Boraginaceae

33-

Lithospermum purpurea- coeruleum Defa.&DC

Boraginaceae

34-

Myosotis palusris Lam 

Boraginaceae

35-

Myosotis stricta &Schut.

Boraginaceae

36-

Inula britannica L.

British inula

37-

Ceratonia siliqua L.

Caesalpinaceae

38-

Cercis siliquastrum L.

Caesalpinaceae

39-

Cercis sp.

Caesalpinaceae

40-

Holosteum umbellatum L.

Caesalpinaceae

41-

Capparis spinosa L.

Capparidaceae

42-

Sambucus ebulus 

Caprifoliaceae

43-

Sambucus nigra L. 

Caprifoliaceae

44-

Cerastium aquaticum L.= myosoton aquaticum(L.)Monch

Caryophyllaceae

45-

Saponaria officinalis

Caryophyllaceae

46-

Telphium imperati L.

Caryophyllaceae

47-

Evonymus velutina L.

Celasteraceae

48-

Evonymus verrucosa L. 

Celasteraceae

49-

Sasola kali L.

Chenopodiaceae

50-

Atriplex hastata L.

Chenopodiaceae

51-

Atripelex hortensis L. 

Chenopodiaceae

52-

Beta vulgaris L. 

Chenopodiaceae

53-

Camphorosma sp.

Chenopodiaceae

54-

Chenopodium ambrosioides L.

Chenopodiaceae

55-

Chenopodium botrys L.

Chenopodiaceae

56-

Chenopodium murale L.

Chenopodiaceae

57-

Salicornia  fruticosa L. 

Chenopodiaceae

58-

Salicornia herbacea L. = Salicornia europaea L. 

Chenopodiaceae

59-

Sasola soda L.

Chenopodiaceae

60-

Salsola tragus L. = Sasola kali subsp. Tragus

Chenopodiaceae

61-

Colchicum montanum L=Cholchicum szovitsii Fisch&C.A.Mey.

Cholchicaceae

62-

Picnomon acarna (L.)Cass.

Cimpositae

63-

Merendera persica =colchicum robustum (Bge) Stefan

Colchicaceae

64-

Terminalia bellerica Roxb.

Combrataceae

65-

Achillea millefolium l.

Compositae

66-

Arctium lappa L.

Compositae

67-

Artemisia absinthium L. 

Compositae

68-

Artemisia santonica Lam.

Compositae

69-

Artemisia vulgaris L.

Compositae

70-

Aster alpinus L. 

Compositae

71-

Aster tripolium L. 

Compositae

72-

Calendula officinallis L.

Compositae

73-

Carduus pycnocephalus L.

Compositae

74-

Carthamus lanatus L.

Compositae

75-

Carthamus tinctorius L.

Compositae

76-

Centaurae behen L.

Compositae

77-

Centaurae cyanus L.

Compositae

78-

Chrysanthemum parthenium Pers=Tanacetum parthenium(L.)Shuitz-Bip.

Compositae

79-

Cichorium intybus L.

Compositae

80-

Cirsium rhizocephalum C.A.Mey.

Compositae

81-

Eupatorium cannabinum L. 

Compositae

82-

Gundelia tournefortii L.

Compositae

83-

Lactuca scariola L.

Compositae

84-

Matricaria aurea Sch.

Compositae

85-

Onopordon acanthium L.

Compositae

86-

Pulicaria crispa Cass= Francoeuria undulate(L) Looc.

Compositae

87-

Pyrethrum parthenium Sm= Tanacetum parthenium( L.)Sch.

Compositae

88-

Scolymus hispanicus L. = Scolymus grandiflorus auct.

Compositae

89-

Senecio cornopifolius Defs= Senecio glaucus L. 

Compositae

90-

Silybum marianum Gaer. 

Compositae

91-

Sonchus oleraceus L. 

Compositae

92-

Traxacum vulgar Shramk= Traxacum vagum V.S. 

Compositae

93-

Tussilago farfara L. 

Compositae

94-

Xanthium strumarium L. 

Compositae

95-

 Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

96-

Cornus mas L.

Cornaceae

97-

Cornus sanguinea L.

Cornaceae

98-

Cornus sp

Cornaceae

99-

Coryilus avellana L.

Corylaceae

100

Alliaria officinalis L. =Alliaria petiolata

Cruciferae

101

Alyssum campestre L. = Alyssum minus

Cruciferae

102

Alyssum saxatile L.

Cruciferae

103

Anastatica hierochuntica L. 

Cruciferae

104

Brassica camperstris L.

Cruciferae

105

Brassica oleracea L.

Cruciferae

106

Brassica oleracea  var.botrytis

Cruciferae

107

Erysimum officinalis L.= Sisymbrium officinale(L). Scop.

Cruciferae

108

Erysimum repandum L. 

Cruciferae

109

Isatis iusitanica brot

Cruciferae

110

Isatis titictoria L.

Cruciferae

111

Lepidium campestre L.

Cruciferae

112

Lepidium latifolium L.

Cruciferae

113

Lepidium sativum L.

Cruciferae

114

Nasturtium officinalis L.

Cruciferae

115

Sinapis arvensis L. 

Cruciferae

116

Sinapis alba L. 

Cruciferae

117

Sisymbrium irio L. 

Cruciferae

118

Sisymbrium officinale L. 

Cruciferae

119

Sisymbrium sophia L. = Descurainia sophia (L.)Sct.

Cruciferae

120

Bryonia dioia jacq

Cucurbitaceae

121

Citrullus colocynthis Schrad

Cucurbitaceae

122

Cucumis melo L.

Cucurbitaceae

123

Cucurbita pepo L.

Cucurbitaceae

124

Cuscuta europaea L.

Cucurbitaceae

125

Cuscuta monogyna vahl.

Cucurbitaceae

126

Cuscuta planifolia T en

Cucurbitaceae

127

Juniperus communis L.

Cupressaceae

128

Juniperus oxycedrus L

Cupressaceae

129

Cyperus longus L.

Cyperaceae

130

Cyperus  rotundus L.

Cyperaceae

131

Tamus dioica

Dioscoraceae

132

Cephalaria pilosa schr.= Dipsacus pilosus L.

Dipsaceae

ادامه مطلب

گیاهان باغچه ای (فصلی) شامل كلیه ی گیاهان علفی است كه اصولا در طراحی فضای سبز به كار میروند. گیاهان گلدار، عل فها، گیاهان
پوششی، گیاهان چندساله و ... را می توان در این دسته قرار داد. از جمله گیاهان گلدار میتوان به گل همیشه بهار اشاره كرد كه یكی از
رایج ترین گیاهان باغچ های (فصلی) است كه به عنوان یك گل یك ساله در برنامه گلكاری قرار م یگیرد. این گیاه كاملاً به سرما مقاوم بوده
و در هوای سرد بهترین رشد را دارد البته با در نظر گرفتن اینكه در زمستان ها حداكثر شدت نور برای آن فراهم شود. از دیگر
خصوصیاتی كه برای همیشه بهار ذكر میشود خاصیت دارویی آن است كه در درمان بیماری های پوستی از آن استفاده می شود. یكی از
لازمه های رشدی گل همیشه بهار، نیاز به یك بستر مرطوب برای رسیدن به حداكثر گلدهی است به این دلیل كه در صورت روبرو شدن
باخشكی علی رقم مقاومت آن به كم آبی، اما گلدهی آن به نحو چشم گیری كاهش می یابد ( . Dole J.M. and H.F
Wilknis.1999 ).در پرورش گل های فصلی خاك بستر نقش اساسی را بر عهده دارد. یك خاك خوب برای سبز كردن بذر و رشد و نمو گیاه باید عاری از علف هرز، آفات و بیماری ها بوده و نیز توانایی نفوذ یكنواخت رطوبت و هوا را به طور یكنواخت داشته باشد.
كاهش مواد آلی خاك منجر به كاهش زیست توده ی میكروبی خاك و نهایتاً كاهش سطح حاصلخیزی بیولوژیك خاك شده و می تواند به
شكل زیان باری چرخه عناصر غذایی را در خاك زیر سطحی متاثر سازد.
ذخایر مواد آلی موجود در خاك میتواند به طور مستقیم تعیین كننده ی سطح حاصلخیزی خاك باشد. همچنین شبكه ی منافذ خاك تعیین
كننده ی توزیع مكانی و زمانی سوبسترا ها و بخش زنده ی خاك می باشد و مسیر های جریان محلول ها و گازها را تا مٔین می كند. در
نهایت در داخل شبكه منافذ قابل زیست توزیع مكانی لایه های آب و مواد آلی قابل دسترس و كنترل نهایی را بر فراورده های میكروبی
خاك دارد. یكی از اهداف به انجام رسانیدن این تحقیق، تهیه و انتخاب بستر كشت مناسبی با ویژگی مذكور برای تولید و پرورش گل
همیشه بهار است كه این هدف با بررسی نسبت های محتلف 3 نوع خاك SMC ، مادی و زراعی دنبال شد. به منظور ارتقاء سطح
مكانیزاسیون و بهروری در كشاورزی استفاده مجدد از نهاده های تولید حائز اهمیت میباشد. به همین منظور در این پژوهش استفاده مجدد
از SMC مورد بررسی قرار گرفت. SMC در حقیقت یك خاك تا حدودی سالم،عاری از هر گونه بیماری،دارای قدرت فراوری بالا و
همچنین منبعی سرشار از پتاسیم، كلسیم، گوگرد و عناصر كمیاب دیگر است كه می تواند در اصلاح فیزیكی، متخلخل كردن، افزایش
زهكش بافت و تقویت خاك تاثیر گذار باشد. خصوصیات مذكور و ازطرفی هدایت الكتریكی بالای آن، ( 0/ (CEC (meq/100gr):52
این اجازه را به ما میدهد كه از این خاك به عنوان یك نوع كود برای تقویت خاك های دیگر استفاده گردد، كه این خود نیز یكی دیگر از
اهداف به انجام رسانیدن این پژوهش بود.نتیجه گیری كلی :
در مجموع میتوان گفت SMC در صورتی كه از EC بالای آن كاسته شود، میتواند به عنوان یك بستر مناسب و یا مخلوطی با بسترهای
دیگر برای بروز بهتر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار باشد.به عبارتی زیر لایه های محتوی SMC بیشتر از زیرلایه های فاقد SMC
مناسب خصوصیات رشدی گل همیشه بهار بودند.

کاربردهای اسید هیومیک در صنایع مختلف:
اسید هیومیك در سراسر جهان در صنایع مختلف كاربرد های وسیعی دارد. برای مثال
در صنایع نفت برای كاهش چسبندگی گل حفاری مصرف می شود. همچنین در تصفیه
فاضلاب های صنعتی جهت زدودن فلزات سنگین از جمله اورانیوم، همینطور برای احیای
خاك ها و آبهای آلوده به مواد نفتی و سایر آلاینده های شیمیایی مورد استفاده قرار م یگیرد.
بعلاوه در تولید داروها و مكمل های دامی و نیز در تولید داروهای انسانی از این مواد
بهره بردار ی می شود.
بررسی تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی :
7-1 بهبود خواص فیزیکی خاك :
7-1-1 ( افزایش دان هبندی و تهویه خاك :
خاك بارور كشاورزی از چهار بخش تشكیل شده است. 45 درصد آن را مواد معدن ی، 25
درصد رطوبت، 25 درصد هوا و 5 درصد باقیمانده را موادآلی تشكیل م یدهند. تمام مواد غذایی
گیاه از رس و مواد آلی تامین می شود. در صورت كمبود مواد آلی خاك ) كه شامل قریب به
اتفاق مناطق كشاورزی ایران م یباشد(، ذرات رس به هم م یچسبند و از نفو ذپذیری خاك به
شدت كاسته م یشود و فضای كافی برای آب و هوا باقی نمی ماند.
مواد هیومیكی كه 80 درصد مواد آلی خاك را تشكیل م یدهند با انتقال بار منفی خود به
ذرات رس باعث م یشود كه آنها همدیگر را بیشتر دفع نموده و از چسبندگی آنها كاسته شود.
از سوی دیگر پلیمرهای اسید هیومیك مشابه یك چسب ارگانیك عمل نموده و ذرات معدنی
خاك را به هم م یچسبانند در نتیجه تونل هایی جهت نفوذ بیشتر هوا، آب و ریشه پدید می آورند
و در صورت كمبود یا فقدان آن خاك دچار فرسایش م یشود.
7-1-2 ( افزایش نگهداری آب در خا ك:
ذرات اسید هیومیك با مواد معدنی خاك پیوند تشكیل داده و شبكه ای تور مانند ایجاد
می كنند كه در مجموع قادرند حجم نسبتا زیادی از آب را در خود ذخیره نمایند.
7-1-3 ( افزایش مقاومت گیاه به خشک ی:
مواد هیومیكی با اصلاح ساختار فیزیكی و بهبود دانه بندی خاك، فضای بیشتری را برای
نفوذ آب ایجاد م یكند. بعلاوه پیوند به وجود آمده بین ملكولهای اسید هیومیك و آب، مانع از
تبخیر آب می گردد. از اینها گذشته مولكولهای اسید فولویك با نفوذ به درون باف تهای گیاه ی،
با ملكو لهای آب پیوند تشكیل م یدهند و در نهایت موجب كاهش تعریق و تعرق گیاه شده
و آب درون گیاه را محفوظ می دارد.
6
7
8
7-2 بهبود خواص شیمیایی خاك :
7-2-1 ( افزایش ظرفیت تبادل كاتیونی خاك ) : )CEC
ظرفیت تبادل كاتیونی به معنای حداكثر مقدار كاتیونی است كه وزن معینی از خاك قادر
است در خود جذب یا نگهداری نماید. این ظرفیت را بر حسب میلی اكی والان در صد گرم
خاك خشك) meq/100 gr ( نشان م یدهند. ذرات اسید هیومیك و اسید فولویك دارای
ظرفیت تبادل كاتیونی فوق العاده بالایی هستند و در صورتیكه به خاك افزوده شوند، ظرفیت
نگهداری آب و عناصر غذایی را ارتقا می بخشند كه این به معنی جلوگیری از تثبیت و شسته
شدن عناصر در خاك می باشد .
7-2-2 ( كاهش قلیائیت )اسیدی كردن( خا ك:
اسیدهیومیك دارای pH اسیدی در محدوده 8/ 3 تا 5 می باشد كه در صورت افزوده شدن
به خا كهای قلیایی كه اكثریت خا كهای كشور را شامل م یشود موجب اسیدی كردن خاك
می شود. از سوی دیگر با تحریك رشد باكتر یهای تیوباسیلوس شرایط را برای تبدیل سریعتر
گوگرد به اسید سولفوریك فراهم م یسازد. اسیدهیومیك در تغییرات شدید pH نقش ضرب هگیر
)بافر( را ایفا می كند و از تغییر سریع اسیدیته خاك جلوگیری م یكند. در غیر ای نصورت بسیاری
از موجودات زنده خاكزی در این نواسانات تلف خواهند شد.
7-2-3 ( كاهش درجه شوری خاك :
مواد هیومیكی افزوده شده به خاك مانند یك اسفنج عمل كرده و بسیاری از املاح محلول
از جمله كلرور سدیم را به خود جذب می نماید و در صورت لزوم در اختیار گیاه قرار می دهد.
اسید هیومیك توسط اتصال گروه - COOH خود با كاتیونهای + Ca+2 ، Mg+2 ، Na و
K+ موجب خنثی سازی اثرات شوری كاتیونهای مذكور و در نهایت كاهش درجه شوری خاك
م یگردد.
این نكته حائز اهمیت است كه در مورد عناصری مانند سدیم كه تقریبا هیچ گیاهی به آن
احتیاجی ندارد انتقال سدیم از اسید هیومیك به سمت گیاه صورت نم یگیرد، لذا مواد هیومیكی
به تدریج اشباع شده و كارایی خود را از دست م یدهند، به همین دلیل به كارگیری مجدد مواد
هیومیكی الزامی است.
4 7-2- ( كلات كننده عناصر ریز مغذ ی:
موادهیومیكی كلا تكننده های قدرتمند عناصر ریز مغذی از قبیل آهن، روی، منگنز، مس
و... می باشند كه ضمن افزایش قابلیت جذب آنها، موجب افزایش دوران دسترسی گیاه به این
عناصر ریز مغذی م یشوند. قابلیت كلا تكنندگی آنها مربوط به گرو ههای فعال حاوی اكسیژن
شامل - Phenolic OH ،C OOH و C=O group می باشد.

ادامه مطلب

مقدمه :
موادآلی عامل اصلی بارورسازی خاك می باشند. بر اساس آزمایشات صورت گرفته ، میزان
ایده آل ماده آلی خاك های كشاورزی حدود 4 تا 6 درصد است كه در سرزمین های خشك
و كویری همچون ایران ، این میزان بسیار كم می باشد. بر همین اساس در ایران بجز نواحی
ساحلی خزر میزان ماده آلی خاك زیر 1 درصد و در بسیاری از نقاط حتی زیر 1/ 0 درصد است.
نكته حائز اهمیت اینجاست كه مواد هوموسی 80 درصد ماده آلی خاك را تشكیل می دهند
لذا توانایی قابل توجه كودهای هیومیكی در ارتقاء سریع سطح بارور سازی خاك كاملا قابل
تشخیص است.
واژه هوموس ( Humus ) نام لاتین به كاررفته برای باقیمانده گیاهی موجود در خاك،
نخستین بار توسط Wallerius در سال 1761 ب هكار رفت. مواد هیومیكی
Humic Substance) ) نام خود را از هوموس دریافت كرده اند و از آنجاییكه دارای pH
اسیدی پایین ) 8/ 3 تا 5( م یباشند پیشوند اسید را به خود اختصاص داد هاند. موادهیومیكی
شامل سه دسته اسید هیومیك ( Humic Acid )، اسید فولویك ( Fulvic Acid ) و هیومین
Humin) ) م یباشند.
تاریخچه شناسایی مواد هیومیکی:
اسید هیومیك نخستین بار توسط دانشمند آلمانی تبار به نام Achard در سال 1786
میلادی طی جداسازی تركیبات تورب ( Peat ) معرفی گردید. در پی آن Vauquelin در سال
1797 آن را از مواد گیاهی استخراج نمود. كارایی و اهمیت اسید هیومیك در كشاورزی توسط
Saussure در سال 1804 و Dobereiner در سال 1822 مشخص گردید. نخستین مقاله
رسمی پیرامون اسید هیومیك توسط Springel در سال 1826 انتشار یافت كه در آن اسید
هیومیك را از طریق مواد قلیائی استخراج نموده بودند.

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :