تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - بررسی تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

کاربردهای اسید هیومیک در صنایع مختلف:
اسید هیومیك در سراسر جهان در صنایع مختلف كاربرد های وسیعی دارد. برای مثال
در صنایع نفت برای كاهش چسبندگی گل حفاری مصرف می شود. همچنین در تصفیه
فاضلاب های صنعتی جهت زدودن فلزات سنگین از جمله اورانیوم، همینطور برای احیای
خاك ها و آبهای آلوده به مواد نفتی و سایر آلاینده های شیمیایی مورد استفاده قرار م یگیرد.
بعلاوه در تولید داروها و مكمل های دامی و نیز در تولید داروهای انسانی از این مواد
بهره بردار ی می شود.
بررسی تاثیرات شگفت انگیز مواد هیومیکی در کشاورزی :
7-1 بهبود خواص فیزیکی خاك :
7-1-1 ( افزایش دان هبندی و تهویه خاك :
خاك بارور كشاورزی از چهار بخش تشكیل شده است. 45 درصد آن را مواد معدن ی، 25
درصد رطوبت، 25 درصد هوا و 5 درصد باقیمانده را موادآلی تشكیل م یدهند. تمام مواد غذایی
گیاه از رس و مواد آلی تامین می شود. در صورت كمبود مواد آلی خاك ) كه شامل قریب به
اتفاق مناطق كشاورزی ایران م یباشد(، ذرات رس به هم م یچسبند و از نفو ذپذیری خاك به
شدت كاسته م یشود و فضای كافی برای آب و هوا باقی نمی ماند.
مواد هیومیكی كه 80 درصد مواد آلی خاك را تشكیل م یدهند با انتقال بار منفی خود به
ذرات رس باعث م یشود كه آنها همدیگر را بیشتر دفع نموده و از چسبندگی آنها كاسته شود.
از سوی دیگر پلیمرهای اسید هیومیك مشابه یك چسب ارگانیك عمل نموده و ذرات معدنی
خاك را به هم م یچسبانند در نتیجه تونل هایی جهت نفوذ بیشتر هوا، آب و ریشه پدید می آورند
و در صورت كمبود یا فقدان آن خاك دچار فرسایش م یشود.
7-1-2 ( افزایش نگهداری آب در خا ك:
ذرات اسید هیومیك با مواد معدنی خاك پیوند تشكیل داده و شبكه ای تور مانند ایجاد
می كنند كه در مجموع قادرند حجم نسبتا زیادی از آب را در خود ذخیره نمایند.
7-1-3 ( افزایش مقاومت گیاه به خشک ی:
مواد هیومیكی با اصلاح ساختار فیزیكی و بهبود دانه بندی خاك، فضای بیشتری را برای
نفوذ آب ایجاد م یكند. بعلاوه پیوند به وجود آمده بین ملكولهای اسید هیومیك و آب، مانع از
تبخیر آب می گردد. از اینها گذشته مولكولهای اسید فولویك با نفوذ به درون باف تهای گیاه ی،
با ملكو لهای آب پیوند تشكیل م یدهند و در نهایت موجب كاهش تعریق و تعرق گیاه شده
و آب درون گیاه را محفوظ می دارد.
6
7
8
7-2 بهبود خواص شیمیایی خاك :
7-2-1 ( افزایش ظرفیت تبادل كاتیونی خاك ) : )CEC
ظرفیت تبادل كاتیونی به معنای حداكثر مقدار كاتیونی است كه وزن معینی از خاك قادر
است در خود جذب یا نگهداری نماید. این ظرفیت را بر حسب میلی اكی والان در صد گرم
خاك خشك) meq/100 gr ( نشان م یدهند. ذرات اسید هیومیك و اسید فولویك دارای
ظرفیت تبادل كاتیونی فوق العاده بالایی هستند و در صورتیكه به خاك افزوده شوند، ظرفیت
نگهداری آب و عناصر غذایی را ارتقا می بخشند كه این به معنی جلوگیری از تثبیت و شسته
شدن عناصر در خاك می باشد .
7-2-2 ( كاهش قلیائیت )اسیدی كردن( خا ك:
اسیدهیومیك دارای pH اسیدی در محدوده 8/ 3 تا 5 می باشد كه در صورت افزوده شدن
به خا كهای قلیایی كه اكثریت خا كهای كشور را شامل م یشود موجب اسیدی كردن خاك
می شود. از سوی دیگر با تحریك رشد باكتر یهای تیوباسیلوس شرایط را برای تبدیل سریعتر
گوگرد به اسید سولفوریك فراهم م یسازد. اسیدهیومیك در تغییرات شدید pH نقش ضرب هگیر
)بافر( را ایفا می كند و از تغییر سریع اسیدیته خاك جلوگیری م یكند. در غیر ای نصورت بسیاری
از موجودات زنده خاكزی در این نواسانات تلف خواهند شد.
7-2-3 ( كاهش درجه شوری خاك :
مواد هیومیكی افزوده شده به خاك مانند یك اسفنج عمل كرده و بسیاری از املاح محلول
از جمله كلرور سدیم را به خود جذب می نماید و در صورت لزوم در اختیار گیاه قرار می دهد.
اسید هیومیك توسط اتصال گروه - COOH خود با كاتیونهای + Ca+2 ، Mg+2 ، Na و
K+ موجب خنثی سازی اثرات شوری كاتیونهای مذكور و در نهایت كاهش درجه شوری خاك
م یگردد.
این نكته حائز اهمیت است كه در مورد عناصری مانند سدیم كه تقریبا هیچ گیاهی به آن
احتیاجی ندارد انتقال سدیم از اسید هیومیك به سمت گیاه صورت نم یگیرد، لذا مواد هیومیكی
به تدریج اشباع شده و كارایی خود را از دست م یدهند، به همین دلیل به كارگیری مجدد مواد
هیومیكی الزامی است.
4 7-2- ( كلات كننده عناصر ریز مغذ ی:
موادهیومیكی كلا تكننده های قدرتمند عناصر ریز مغذی از قبیل آهن، روی، منگنز، مس
و... می باشند كه ضمن افزایش قابلیت جذب آنها، موجب افزایش دوران دسترسی گیاه به این
عناصر ریز مغذی م یشوند. قابلیت كلا تكنندگی آنها مربوط به گرو ههای فعال حاوی اكسیژن
شامل - Phenolic OH ،C OOH و C=O group می باشد.

سم زدایی مواد آلاینده خا ك:
مواد هیومیكی به دلیل وجود شاخه های جانبی متعدد در فرمول گسترده خود قابلیت آن را
دارند كه با كاتیون های فلزات سنگین، تركیبات نامحلولی پدید آورند كه به هیچ وجه قابل
جذب توسط گیاه و موجودات زنده دیگر نیستند. از طرف دیگر بسیاری از سموم كه تركیبات
آلی – معدنی با وزن ملكولی كم هستند با پیوند شدن به شاخه های جانبی مواد هیومیكی
غیرفعال شده و بدین جهت از اثرات سوء آنها بر محیط زیست كاسته م یشود.
7-2-6 ( افزایش میزان ازت خا ك:
در ساختمان شیمیایی اسید هیومیك ازت به دو فرم نیتروژن و اسیدآمینه موجود است. از
سوی دیگر باعث افزایش تداوم اثر ازت و جلوگیری از شستشوی آن در خاك شده كه در
نهایت كارایی اثر ازت) NUE ( Nitrogen Use Efficiency ( ( را افزایش م یدهد.
7-2-7 ( آزادسازی فسفرهای تثبیت شده در خاك های قلیایی:
اسید هیومیك با فسفا تها كمپلكس تشكیل داده و بدین سان اثرات بلوكه شدن و تثبیت
آنها را در خاك كاهش می دهد و آن را به فرم قابل جذب برای گیاه تبدیل م یكند.
7-3 بهبود خصوصیات بیولوژیکی گیاه و خاك:
7-3-1 ( تحریك فعالیت میکروارگانیسم های خاك و افزایش جمعیت آنها :
مواد هیومیكی منبع غذایی و همچنین محرك رشد قار چها و میكرو ارگانیس مهای مفید
تشكی لدهنده فلور خاك مانند Penicillium glaucum ،A spergillus niger
R. meliloti ،R izobium trifolli ،S cenedesum spp. ، Bacillus mycoides،
R. leguminosaurum ، R. japonica ، و... محسوب م یشوند. مواد هیومیكی با افزایش
نفوذپذیری دیواره سلولی، تسریع در تولید پروتئی نها، اسیدهای نوكلئیك درون سلولی و بسیاری از
شکل شماره 7 - كلات هیومیکی یون مس
10
مكانیس مهای ناشناخته دیگر ، به رشد و تكثیر موجودات زنده كمك می كنند.
بین 15 تا 25 درصد موادآلی تولیدشده گیاه توسط فرایند فتوسنتز، از محل ریشه ترشح و در
اختیار فلور خاك قرار م یگیرد و متقابلاً فلور خاك محصولات تولید شده خود نظیر هورمونها،
آنزی مها، آنت یبیوتیك ها و ... را به گیاه انتقال می دهند.
فلور خاك موجب تجزیه پسماندهای گیاهی و كودهای آلی و شیمیایی شده و آنها را به
تركیبات ساده قابل جذب توسط ریشه تبدیل م یكند و با ترشح مواد اسیدی به انحلال و
آزادسازی میكر والمن تهای خاك كمك م یكند. برخی از آنها همچون ریزوبیو مها در ریشه
گیاهان خانواده لگومینه موجب جذب و تثبیت نیتروژن در خاك م یگردند. به بیان ساده
درمی یابیم كه با افزودن مواد هیومیك به خاك و ازدیاد جمعیت فلور خاك شاهد تاثیرات
شگرفی همچون بهبود خاك و تغذیه گیاه خواهیم بود.
7-3-2 ( محرك رشد و توسعه ریش ه:
موادهیومیكی به صورت خارق العاد های موجب افزایش سطح، قطر، حجم، طول و وزن
خشك ریشه م یگردد. این مواد با گرم نگه داشتن و حفظ رطوبت خاك، افزایش نفوذ پذیری
جدار سلولها نسبت به آب و موا دغذایی، افزایش متابولیسم و فعالیت آنزیمی گیاه با انگیزه
افزایش سطح و میزان تنفس ریشه، افزایش سطح بیومس ریشه را موجب می شوند.
7-3-3 ( بهبود و افزایش راندمان جذب عناصر غذای ی:
مواد هیومیكی با فعال سازی پمپ پروتونی وافزایش قابلیت نفوذ غشاء سلولی موجب بهبود
جذب عناصر غذایی توسط گیاه می شود. به عنوان نمونه مصرف فسفر به همراه موادهیومیكی،
میزان جذب فسفر را 25 درصد افزایش می دهد و همچنین جذب نیترات را در سلولهای ریشه
به طور معنی دار ارتقاء می بخشد.
7-3-4 ( افزایش مقاومت گیاهی در برابر بیماریهای گیاه ی:
مواد هیومیكی با افزایش فعالیت و جمعیت میكروارگانیسم های مفید خاك موجب رها
سازی آنتی بیوتیك ها و آلكالوئیدهای دفاعی، بر علیه عوامل بیماریزا می گردند. از سوی دیگر
افزایش ضخامت دیواره سلولی نفوذ عوامل بیماریزا را كاهش می دهد. از منظر دیگر ازدیاد
حجم ریشه بر اثر مصرف مواد هیومیكی سبب بهبود جذب تمام عناصر و بالارفتن مقاومت
درونی گیاه در مقابل بیماریها م یشود.
7-3-5 ( افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش سرم ا:
موادهیومیكی با راهكارهای مختلف موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی
م یشوند. مواد هیومیكی نخست با افزایش فعالیت میكر وارگانیس مهای خاك سبب گرم شدن
خاك اطراف ریشه )ریزوسفر( م یشوند. دومین راهكار این است كه به دلیل بالا بودن گرمای
11
ویژه آب، كالری بیشتری درون خاك ذخیره م یشود و رطوبت خاك افزایش م ییابد. در طول
روز آفتاب به سطح زمین می تابد و آن را گرم م یكند و در شب هنگام خاك خشك به سرعت
گرما را از دست م یدهد اما خاك مرطوب كه كالری بیشتری ذخیره كرده است آهست هتر خنك
م یشود و در نتیجه احتمال سرمازدگی كاهش م ییابد. سومین راهكار ایجاد رنگ تیره خاك
است كه در نتیجه آن انرژی خورشیدی بیشتری توسط خاك جذب م یشود و در نهایت مواد
هیومیكی با انتقال اسیدهای آمینه و افزایش متابولیسم درون سلولی با سرمازدگی مقابله م یكند.
7-3-6 ( انتقال موج انرژی به سلولهای گیاهی :
كاركرد صحیح مكانیس مهای سلولی گیاهان و میكرو ارگانیس مها توسط پتانسیل الكتریكی
صحی ح آنها تعیین م یشود. اسید فولویك یك الكترولیت)ماد های قابل حل در آب با قابلیت هدایت
جریان الكتریكی( بسیار قدرتمند است و م یتواند سلولها را از نظر بار الكتریكی بالانس كند.
7-3-7 ( افزایش سرعت نقل و انتقال مواد غذایی از ریشه به اندام های هوایی
7-3-8 ( افزایش تعریق و تعرق گیاهی
7-3-9 ( افزایش سرعت جوانه زنی بذر
7-3-10 ( افزایش سطح فتوسنتز :
موادهیومیكی با افزایش سطح فتوسنتز و كلروفیل موجب سرعت بخشیدن به تشكیل قند و
مواد هیدروكربنی )مانند دی اكسی ریبوز ، ریبوز نوكلئیك اسید و...( در اندام گیاهی می شوند.
7-3-11 ( كاتالیزور متابولیس مهای گیاهی:
موادهیومیكی كاتالیزور های آلی در بسیاری از مراحل بیولوژیكی گیاه می باشند. به
عنوان نمونه موجب افزایش فعالیت آنزی مهای ، Glutamic acid transminase
Phosphatase ، Phosphorylase و بسیاری از آنزیم های دیگر هستند.
7-4 ( تقلیل هزینه در کشاورزی :
كاربرد میزان كم موادهیومیكی در مقایسه با سایر منابع تغلیظ نشده آلی موجب كاهش
هزینه كارگری شده و از سوی دیگر میزان مصرف سایر كودهای شیمیایی را كاهش م یبخشد.
-5 7( سازگاری با محیط زیست :
مواد هیومیكی صد درصد آلی و ایمن بوده و برای گیاهان، حیوانات و انسان كاملا غیر
سمی می باشد.

Buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 09:12 ق.ظ

Cheers! Ample content!

female cialis no prescription cialis kaufen bankberweisung price cialis best how to purchase cialis on line cialis generisches kanada estudios de cialis genricos cialis soft tabs for sale generico cialis mexico cialis for sale in europa cialis 100 mg 30 tablet
buy tadalafil pills
شنبه 7 مهر 1397 09:53 ق.ظ

You made your point.
walgreens price for cialis brand cialis generic cialis rezeptfrei sterreich cialis mit grapefruitsaft prices for cialis 50mg try it no rx cialis enter site 20 mg cialis cost we choice cialis uk cialis in sconto generic low dose cialis
canadian pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 10:51 ب.ظ

Lovely data. With thanks!
aarp recommended canadian online pharmacies canada online pharmacies legitimate northwest pharmacies online buy viagra usa canadian pharmaceuticals nafta pharmacy canada online prescriptions online pharmacies canadian prescription drugstore canadian pharmacy uk delivery canada online pharmacies
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:40 ب.ظ

Cheers. I appreciate this!
buy cialis viagra vs cialis vs levitra rezeptfrei cialis apotheke legalidad de comprar cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg effectiveness cialis name brand cheap canada discount drugs cialis buying cialis on internet buy cialis online nz
http://cialisbuys.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:32 ب.ظ

Many thanks. A lot of postings!

wow cialis tadalafil 100mg we like it cialis soft gel cialis lowest price achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici cialis price in bangalore tadalafilo cialis alternative click now buy cialis brand purchasing cialis on the internet
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 10:42 ق.ظ

Fantastic content. Thanks!
cialis daily buy cialis online cialis generique 5 mg rx cialis para comprar venta de cialis canada online prescriptions cialis we like it cialis price female cialis no prescription cialis kaufen cialis price in bangalore
canada online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:22 ق.ظ

You've made the point.
drugstore online canada canada rx pharmacy canada plus trust pharmacy canada trust pharmacy canadian canadian pharmaceuticals companies canadianpharmacyusa24h is it legal good canadian online pharmacies trusted pharmacy canada scam northwest pharmacies mail order
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:32 ب.ظ

You said this really well!
american pharmacy cialis cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis 05 link for you cialis price we use it 50 mg cialis dose we recommend cheapest cialis cialis in sconto cialis dosage non 5 mg cialis generici
http://eddrugsgeneric.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:07 ق.ظ

Superb stuff. Many thanks.
no prescription cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke 40 mg cialis what if i take cialis prices ou trouver cialis sur le net we recommend cheapest cialis generic cialis 20mg tablets we use it cialis online store 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online
cialisonl.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:34 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis efficacit calis cialis official site generic cialis levitra cialis online napol cialis dosage cialis online deutschland cialis for sale south africa cialis generico milano achat cialis en europe
viabiovit.com/over-the-counter-viagra-alternative.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:03 ق.ظ

Very well spoken without a doubt! .
is it illegal to buy viagra online how to get viagra with prescription how to get cheap viagra how can i buy viagra online buy viagra tablets online viagra buy viagra pharmacy viagra how to get viagra cheap viagra tablets buy online where buy viagra uk where can you buy viagra online
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:07 ق.ظ

Useful tips. Cheers!
cialis generique 5 mg viagra vs cialis vs levitra cialis 30 day sample where do you buy cialis only now cialis for sale in us cialis generico tadalafil 20 mg cialis generique 5 mg cialis generic buy cialis online nz
chocolate
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 06:22 ب.ظ
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. But think of if
you added some great photos or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but
with pics and video clips, this website could undeniably be
one of the greatest in its field. Terrific blog!
Generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:08 ب.ظ

Reliable material. Many thanks.
cialis lilly tadalafi enter site 20 mg cialis cost cialis rckenschmerzen we recommend cheapest cialis cialis free trial cialis pills boards cialis sans ordonnance cialis pas cher paris cialis in sconto cialis online napol
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:00 ب.ظ

Regards, An abundance of material!

sildenafil uk online pharmacy for viagra where to get viagra prescription viagra to buy uk buy viagra in china buy genuine viagra online viagra usa where can i buy viagra without prescription no prescription viagra online viagra cheap levitra
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:48 ق.ظ

Amazing posts. Kudos!
cialis online nederland cialis reviews cialis dosage recommendations buying cialis on internet cialis patent expiration i recommend cialis generico the best choice cialis woman the best site cialis tablets compare prices cialis uk female cialis no prescription
Cialis pills
دوشنبه 28 اسفند 1396 08:50 ق.ظ

Point very well taken..
cialis 5 mg cialis uk next day generic cialis with dapoxetine the best site cialis tablets buy brand cialis cheap cialis dosage cialis generico en mexico cialis vs viagra tadalafil generic cialis free trial
Do you get taller when you stretch?
شنبه 25 شهریور 1396 09:16 ق.ظ
Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much the same layout and design. Wonderful
choice of colors!
http://starbeagan.hatenablog.com/entry/2015/06/26/080005
چهارشنبه 18 مرداد 1396 03:05 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you! By the
way, how could we communicate?
http://mariemachen.wordpress.com/
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:49 ق.ظ
Hi there to every body, it's my first pay a quick visit of this web site; this website contains remarkable and actually
good stuff for readers.
Do you get taller when you stretch?
جمعه 30 تیر 1396 12:17 ق.ظ
Hello there! I could have sworn I've visited your blog
before but after looking at many of the posts I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely pleased I came across it and I'll be bookmarking it and checking back
frequently!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 10:31 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This submit truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
Thank you!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:26 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this.

And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :