تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - ازدیاد گیاه ازطریق کشت بافت

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

پنجشنبه 12 اسفند 1389

ازدیاد گیاه ازطریق کشت بافت

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: سایر، 

به نام خدا


مقدمه
درگیاهان روشهای ازدیاد مختلفی بسته به هدف مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.
به طور کلی دانهال برای ایجاد گونه های گیاهی استفاده می شود.
در بسیاری از موارد تولید خصوصیات ویژه گیاهی که از نقطه نظر باغبانی مهم هستند، مثل رنگ گل رز، شکل، اندازه و بافت میوه ها مد نظر هستند.


تعدادی از کولتیوارها مثل گلها و گیاهان یکساله زمانیکه از بذر رشد می یابند ثابت اند برای اینکه جفت کروموزم هایشان نسبتا ژنهای یکسانی دارند.(هموزیگوس) با جمع آوری انواع گیاهان از محل های مختلف قبل از گلدهی، زمانیکه از طریق بذرتکثیر می شوند،خصوصیات مطلوب لاین حفظ می شود.
بسیاری دیگر از گیاهان به ویژه چند ساله ها جفت کروموزوم های متفاوتی دارند (هتروزیگوس) ودانهال های رشد یافته از آنها خصوصیات مطلوب باغبانی را تولید نمی کنند.

درچنین مواردی برای ازدیاد لازم است از طریق روشهای غیر جنسی یا رویشی برای نگهداری خصوصیات مطلوب در گیاهان اقدام کرد.
یک مشکل اصلی در همه روشهای ازدیاد رویشی این است که اگر گیاه آلوده به ویروس باشد ویروس می تواند انتقال یابد.
مشکل دیگر، تعداد کمی از گیاهان دختری در طول یک سال بوجود می آیند.
کشت بافت
کشت بافت که اغلب ریز ازدیادی نامیده می شود، یک نوع از ازدیاد غیر جنسی است که یک تکه خیلی کوچک از بافت گیاه (نوک شاخه، قطعه برگ وحتی یک سلول منفرد) قطع می شود و در محیط استریل (لوله آزمایش، پتری دیش، ظروف کشت) قرار داده و کشت می شود.
محیط کشت شامل ژل آگار و ترکیبات آماده مثل مواد غذایی، قندها، ویتامین ها و هورمونها است که موجب رشد بخشهای گیاه و تولید گیاهچه های جدید می شود.

 

 

 


کشت بافت
از نقطه نظر باغبانی بیشتر مطالعات کشت بافت درگیر سرعت بخشیدن به ازدیاد کلونی گیاهان است که عاری از بیماری و ویروسهای مضر هستند.
محققان محاسبه کردند که تولید هزار گیاه در یک سال از یک ریز نمونه گیاهی بوسیله بازکشت (sub (culturامکان پذیر است.
تولید گونه های گیاهی عاری از ویروس از طریق کشت بافت امکان پذیر است اما همه گیاهان به دست آمده از کشت بافت عاری از بیماری نیستند.
انواع کشت بافت
●کشت کالوس
به عنوان اولین قدم در بسیاری از آزمایشات کشت بافت القای کالوس از ریز نمونه ضروری است.
زمانی که بافت گیاه آسیب می بیند، بافتی که روی محل زخم رشد می کند کالوس نام دارد.
همه سلولهای ریز نمونه در تشکیل کالوس دخالت نمی کنند.
بعضی از انواع مشخص سلولهای کالوس با اندام های


کشت کالوس
باززایی شده رقابت می کنند.
در سال 1939  Nobecourt و Gautheret در فرانسه وWhite  در امریکا مستقلا کشت نامحدود بافت کالوس گیاهی را در یک محیط کشت مصنوعی گزار ش کردند.
سطح تنظیم کننده های رشد گیاهی (اکسین، سیتوکینین،جیبرلین و اتیلن) فاکتور مهمی است که تشکیل کالوس در محیط کشت را کنترل می کند.
شرایط کشت از جمله درجه حرارت، محیط کشت جامد

کشت کالوس
در مقابل نیمه جامد ونور نیز در تشکیل کالوس و نمو آن مهم است.
کشت های کالوس را می توان سالهای زیادی نگه داشت.
کشت های کالوس برای مطالعه ایزولاسیون پروتوپلاست،نوع سلول، گزینش سلولی، جنین زایی سوماتیکی، اندام زایی و تولید فراوردهای ثانویه استفاده می شود.
متاسفانه کشت کالوس ناپایداراست ودرطی تقسیم سلولی تمایل برای افزایش تعداد کروموزم هادرسلولهاوجود دارد  

 


جوانه زنی بذر
بذور ارکیده به طور عادی قادر به جوانه زدن نیستند. زیرا آنها محتوی مواد غذایی ذخیره کمی هستند.آنها توسطKnudson  در سال 1922 در محیط کشت مغذی تحت شرایط استریل کاشته شدند.
این تکنیک یک اثر مهمی در تولید ارکیده داشت اما به خاطر هتروزیگوتی، دانهال های مختلف بوجود آمد ورشدها باعث ایجاد رنگها و شکل های مختلف گردید.


کشت جنین
در این تکنیک جنین های ناقص و نابالغ بذور می توانند تحت شرایط استریل مشابه با بذور ارکیده بعد از جدا شدن جنین از بذر جوانه بزنند.
این تکنیک بذوری را که به طور طبیعی نیازمند یک دوره از ماه یا حتی سال برای جوانه زنی هستند را قادر به جوانه زنی می کند (مثل نخل روغنی) و همچنین به نمو آن سرعت می بخشد.


کشت دانه گرده
این روش باعث ایجاد گیاهان هاپلوئید می شود دانشمندان باتیمار گیاهان با محلول کلشی سین باعث دو برابر شدن کروموزم ها و تولید گیاهان دیپلوئید هموزیگوت می شوند.
گیاهان هاپلوئید به دلیل اینکه تنها یک دسته کروموزم دارند و درنتیجه حتی موتاسیونهای مغلوب در آنها تظاهر فنوتیپی ندارد اهمیت دارند.
یکی از مهمترین دلایل استفاده از تکنیک های درون شیشه ای برای تولید گیاهان هاپلوئید، صرفه جویی در مدت زمان جهت تولید وآزاد سازی ارقام جدید می باشد.
کشت دانه گرده
گیاهان حاصل از کشت دانه گرده را می توان از نظر خصوصیات مطلوب گزینش نمود و بدون اینکه نیازی به 5-3 نسل برای هموزیگوس کردن آنها لازم باشد، آنها را به عنوان والدین هیبرید استفاده کرد.
عوامل متعددی در موفقیت کشت دانه گرده موثرند: وضعیت فیزیکی گیاه و ژنوتیپ از فاکتور های مهم هستند.
معمولا بساک گلهایی که زودتر از همه تشکیل می شود به

کشت دانه گرده
    کشت بساک پاسخ بیشتری می دهد.
گیاهان حاصل از کشت دانه گرده دارای مزایای چندی می باشند. مثلا خلوص بالا و ثبات توارثی و تطابق خوب بین ژنوتیپ و فنوتیپ.
کشت نوک شاخه
این تکنیک عبارت از برش دقیق نوک مریستم به همراه اولین یا دومین پریموردیای برگی در نوک شاخه است.پریموردیای بزرگتر و در حال توسعه نقطه رویشی را پوشیده و حمایت می کند و اغلب مانع رسیدن آلودگی های خارجی به نقطه رویشی می شوند. بنابراین نوک شاخه را می توان با دقت به محیط مغذی استریل شده انتقال داد که در این صورت ادامه رشد بدون هیچ آلودگی قارچی و باکتریایی ممکن است.

کشت نوک شاخه
طول نوک مریستم بعلاوه دو پریموردیوم برگی ممکن است فقط در حدود1/0 میلی متر باشد اما محققین زیادی از نوک شاخه بزرگتر به طول حدود mm 10- 5 استفاده می کنند.
پیشرفت زیاد زمانی حاصل شد که Morel وMartin (1952) نشان دادند که بدست آوردن گل کوکب عاری از ویروس از طریق کشت نوک شاخه ممکن است.
Walkey( 1968) نشان داد که حتی اگر ویروس در نوک شاخه وجود داشته باشد از طریق کشت نوک شاخه حذف می شود.
کشت نوک شاخه
در تلاش برای تولید گیاهان عاری از پاتوژن خاص مثل ویروس رشد فعالانه نوک شاخه باید استفاده شود و با کاربرد GA3، کود دادن وآبیاری و... ممکن است رشد زیاد شود.
تیمارگرمایی گیاه مادری (درحال رشد دردمای °C40-35
   از چند ساعت تا چند سال ) برای تفکیک بافت های گیاهی آلوده شده و آلوده نشده فرصت بهتری می دهد.
کشت نوک شاخه
گیاهان عاری از ویروس چند صد برابر محصول بیشتری نسبت به گیاهان آلوده به ویروس در کلونهای یکسان تولید می کنند.
تخمین زده شده است که ملیونها گیاه توت فرنگی در یک سال از گیاه مادری کم به وسیله تکنیک های کشت بافت می تواند تولید شود.
تخمین زده شده است که تولید حدود 3000-1 پایه سیب در 8 ماه تنها از mm 8-5 ریز نمونه نوک شاخه امکان پذیر است.
پیوند نوک شاخه
یک روش تولید کلونهای عاری از ویروس در مرکبات است که شامل ریز پیوندی نوک شاخه عاری از ویروس روی پایه گیاهی در حال رشد عاری از پاتوژن در کشت استریل است.
در این راه مشکل دوره صغیری دانهال نوسلار حذف شده است.
این تکنیک برای گیاهان چوبی که توانایی ریشه دهی را ندارند مفید است.
دیگر استفاده های کشت بافت
همچنین روشهای کشت بافت برای انجام تعدادی از تلاقی های بین گونه ای و بین جنسی بکار رفته است.
ممکن است هیبریداسیون بین گونه ای و تکثیر نتاج آنها از طریق غیر جنسی فرم های مفیدی ایجاد نماید این امر در گیاهان زینتی و درختان میوه یا سبزیجاتی مثل سیب زمینی انجام گرفته است.
در تلاقی بین گونه ای، جنین در مراحل اولیه سقط می شود. لذا با استفاده از روش نجات جنین می توان جنین های هیبریدرا به شرایط مصنوعی انتقال دادوگیاهچه های
دیگر استفاده های کشت بافت
هیبرید را بازیافت کرد. برای مثال در تلاقی Lycopersicon  esculentum  x  Lycopersicon  peruvianum                                
   سقط جنین اتفاق می افتد که این مانع را می توان با استفاده از کشت جنین برطرف کرد.
اخیرا توماس و پرات نشان دادند که این دورگ گیری را می توان با استفاده از گیاهان باززایی  شده از کشت کالوس جنین تسهیل کرد.
متاسفانه این روش نجات جنین برای تعدادی از تلاقی های بین گونه ای موفقیت آمیزنبوده است دراین گونه از

 

 

دیگر استفاده های کشت بافت
   موارد دانشمندان سعی کرده اند که از طریق امتزاج پروتوپلاست های دو گونه متفاوت از لحاظ ژنتیکی اقدام به تولید کولتیوار جدید نمایند.
در دهه 1960دانشمندان سعی کردند که هیبریداسیون سوماتیکی را بین سیب زمینی و گوجه فرنگی انجام دهند.در این زمینه نیزبه موفقیت هایی دست یافتند و گیاهان حاصل را topatoes نامیدند.
استفاده از روشهای درون شیشه ای و ترانسفورماسیون ژنتیکی دستاورد های جدیدی را برای اصلاح ارزش غذایی محصولات گیاهی فراهم کرده است.
دیگر استفاده های کشت بافت
پیشرفت های اخیر در کشت بافت ما را قادر ساخته است که گیاهان کامل را از پروتوپلاستهای ایزوله و دانه گرده به دست آوریم. موفقیت در این دو امرپیش نیازی برای دستورزی موفقیت آمیز انتقال ژن های بیگانه به گیاه مورد نظر می باشد.
تکنولوژی DNA نوترکیب شامل استفاده از سیستم های مختلف اتتقال ژن می باشد که گیاهان ترانس ژنیک به وسیله وادار کردن مواد ژنتیکی بیگانه از طریق Electroporation، بمباران ذره ای، تیمارPEG (پلی اتیلن  
دیگر استفاده های کشت بافت
گلیکول) و آلوده سازی با آگروباکتریوم تولید شده است.گیاهان ترانس ژنیک بارور، باززایی شده وتظاهر ژنهای شیمر و نتاج آنها مطالعه شده است.
همچنین توسعه برای دستیابی به تولیدات ثانویه در کشت بافت های گیاهی وجود دارد و استفاده تجاری از این امکانات امید وار کننده است
به هر حال تعداد زیادی از گزارشات بیان کننده این است که هر سال رنج وسیعی از گیاهان از طریق تکنیک های کشت بافت تکثیر می یابند.
دیگر استفاده های کشت بافت

این تکنیک ها ممکن است در آینده برای پرورش دهندگان که درگیرتسریع ازدیاد گیاهان عاری از ویروس خاص یا پاتوژن هستند با ارزش باشد.


 

http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 02:26 ب.ظ

Amazing tons of amazing knowledge.
pharmacy canada drug canadian rx canadian pharmacy no prescription top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy no prescription canada medications buy online canadian pharmacy canadian drug store canadian medications list
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:59 ب.ظ

Nicely voiced genuinely. .
best canadian mail order pharmacies canadian drugs prescription drugs without prior prescription drugs for sale deep web canada pharmacies account canadian discount pharmacies in canada drugs for sale on internet canadian medications, liraglutide pharmacy times rx from canada
space cord coolmath
چهارشنبه 1 اسفند 1397 07:40 ق.ظ
Love post, thank
math playground green mission
چهارشنبه 1 اسفند 1397 07:40 ق.ظ
Great post, thank
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:49 ق.ظ

You actually said that well!
safe site to buy cialis online cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cost warnings for cialis if a woman takes a mans cialis cialis generico en mexico overnight cialis tadalafil buy original cialis how does cialis work tesco price cialis
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:20 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous forum posts!

cialis vs viagra cialis 5 mg para diabeticos price cialis wal mart pharmacy we use it cialis online store viagra vs cialis vs levitra cialis for sale south africa cialis en 24 hora cuanto cuesta cialis yaho cialis online nederland cialis generico milano
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Cheers, Helpful information.
generic cialis tadalafil cialis generico postepay cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis online deutschland venta cialis en espaa cialis side effects dangers viagra cialis levitra cialis pills boards we use it 50 mg cialis dose
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Reliable data. Many thanks.
we like it cialis soft gel generico cialis mexico deutschland cialis online miglior cialis generico cialis para que sirve cialis 20 mg cut in half cialis for bph cialis australia org generic cialis pro cialis generico en mexico
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis online napol buy cialis online nz when can i take another cialis prix cialis once a da prezzo di cialis in bulgaria tesco price cialis generic cialis at the pharmacy generic cialis soft gels prices for cialis 50mg cialis online deutschland
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:23 ب.ظ

Valuable postings. Cheers.
acquisto online cialis venta cialis en espaa comprar cialis 10 espa241a cialis australian price cialis herbs cialis arginine interactio cialis 5 effetti collaterali no prescription cialis cheap wow look it cialis mexico cialis kaufen
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:11 ق.ظ

Really all kinds of awesome information.
enter site very cheap cialis buy brand cialis cheap we recommend cialis info cialis 20 mg cost what is cialis link for you cialis price viagra vs cialis wow look it cialis mexico cialis soft tabs for sale cialis for sale south africa
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 02:34 ب.ظ

With thanks, I like it.
buy online cialis 5mg cialis generique 5 mg the best choice cialis woman how do cialis pills work costo in farmacia cialis cialis generico postepay acquistare cialis internet prices for cialis 50mg are there generic cialis cialis 30 day trial coupon
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 ق.ظ

Many thanks! A lot of knowledge!

generic cialis 20mg uk we choice free trial of cialis cialis coupon we like it cialis price generic cialis in vietnam how do cialis pills work does cialis cause gout legalidad de comprar cialis buy online cialis 5mg cialis 5mg prix
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 02:55 ب.ظ

Seriously tons of awesome advice!
cilas if a woman takes a mans cialis generic cialis pro cialis bula buy cialis uk no prescription trusted tabled cialis softabs free generic cialis cialis rezeptfrei cialis mit grapefruitsaft if a woman takes a mans cialis
buy tadalafil online
شنبه 10 آذر 1397 02:29 ق.ظ

Really a lot of excellent tips.
does cialis cause gout pastillas cialis y alcoho cialis authentique suisse cialis daily purchasing cialis on the internet buy generic cialis cialis prices in england cialis diario compra look here cialis cheap canada tadalafil 20 mg
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:10 ب.ظ

Reliable stuff. Kudos!
cialis online deutschland cialis alternative cialis 20 mg effectiveness cialis prices cialis prezzo al pubblico click now buy cialis brand cialis lowest price pastillas cialis y alcoho venta de cialis canada interactions for cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:23 ق.ظ

Thanks, A good amount of tips.

tadalafil generic cialis uk next day buy original cialis safe site to buy cialis online the best site cialis tablets cialis coupons tadalafil 10 mg generico cialis mexico side effects of cialis cialis online nederland
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:05 ب.ظ

Superb information. Kudos!
cialis 100mg suppliers buy original cialis only now cialis for sale in us ou trouver cialis sur le net cialis 05 cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg para diabeticos cialis venta a domicilio prices for cialis 50mg cialis vs viagra
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Cheers! Wonderful information!
cialis generic availability cialis pills price cialis wal mart pharmacy dose size of cialis cialis daily new zealand buy cheap cialis in uk callus free generic cialis cialis pills boards cialis mit grapefruitsaft
buy cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:32 ب.ظ

You mentioned it perfectly!
cialis dosage recommendations cialis generique 5 mg click now cialis from canada tadalafil 20mg how to buy cialis online usa cialis australian price cialis super acti we recommend cheapest cialis cialis generic availability prezzo di cialis in bulgaria
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:30 ق.ظ

You stated this very well.
prezzo di cialis in bulgaria cialis cipla best buy cialis for sale generic cialis pro compare prices cialis uk cialis 5 mg buy cialis patentablauf in deutschland generic cialis pro low dose cialis blood pressure we choice free trial of cialis
levitra 10 mg prezzo
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:04 ب.ظ

Really loads of beneficial info.
levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra generic vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 12:03 ب.ظ

Incredible tons of helpful advice.
side effects of cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis with 2 days delivery opinioni cialis generico we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung generic cialis levitra cialis savings card cialis 5 effetti collaterali cialis without a doctor's prescription
Cialis prices
شنبه 7 مهر 1397 07:02 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate it.
dosagem ideal cialis cialis daily dose generic cialis vs viagra best generic drugs cialis cialis 20mg chinese cialis 50 mg cialis tablets usa cialis online cialis price thailand price cialis best
prescription drugs without prior prescription
شنبه 31 شهریور 1397 09:06 ب.ظ

You said it perfectly..
canadian discount pharmacies in ocala fl canadian online pharmacies reviews drugstore online shopping reviews drugstore online reviews pharmacy canada online prescriptions online pharmacies of canada pharmacy onesource drugs for sale in canada Canadian Pharmacy USA is trust pharmacy in canada legitimate
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:17 ب.ظ

With thanks, I like this!
cialis kaufen bankberweisung tadalafil how does cialis work miglior cialis generico cialis 5 mg cialis usa cost only now cialis 20 mg cialis kaufen bankberweisung cialis uk next day we choice cialis pfizer india
http://viagrayosale.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:13 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of facts!

buy cialis online buying cialis in colombia cialis sans ordonnance cialis usa cost cialis daily dose generic buying cialis on internet cialis with 2 days delivery viagra vs cialis vs levitra venta de cialis canada how do cialis pills work
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:37 ق.ظ

Cheers. Quite a lot of stuff.

cialis for sale south africa cialis tadalafil generic cialis soft gels how to buy cialis online usa cialis 10 doctissimo acquisto online cialis wow cialis 20 effetti del cialis cialis diario compra cialis prices
canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:32 ق.ظ

Position nicely used.!
canadian medications, liraglutide canada online pharmacies medication canadian medications, liraglutide canadian drug canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy canada reviews canadian mail order pharmacies aarp recommended canadian pharmacies canadian online pharmacies canadian pharmacies-24h
Buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:44 ق.ظ

You revealed that really well.
buy viagra online with paypal buy viagra online now viagra buy buy generic viagra with paypal buy viagra prescription viagra viagra buy viagra buy generic viagra usa buy viagra sildenafil online buy generic viagra online buy viagra prescription online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :