تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - انگور+ بهنژادی آن

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

سه شنبه 12 بهمن 1389

انگور+ بهنژادی آن

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: گیاه شناسی، سایر، 


گردآورنده:  مهندس زارع

 

معرفی:
گل:
گل های انگور بسیار کوچک بوده و در انشعابات فرعی گل اذین خوشه ای ظاهر می شود. گلدهی 2-5/1 ماه بعد از بیدار شدن جوانه ها در اواخر خرداد الی نیمه ی اول تیر انجام می گیرد.

گل های انگور ممکن است به صورت کامل، گل های نر، گل های کامل با مادگی رشد نکرده، گل های ماده با پرچم های عقیم واژگون و گل های ماده با پرچم های عقیم افراشته باشند. اکثر ارقام تجاری آسیایی- اروپایی گل های کامل دارند.
اصلاح و بهنژادی انگور:
اصلاح انگور به صورت علمی از نیمه ی دوم قرن 19 در فرانسه شروع شد.
دراین موقع حشره ای به نام فیلوکسرا به ریشه های انگور حمله کرده و شروع به تغذیه کرده و تولید گال در برگ ها می کرد. در این هنگام ارقام گونه ی vinifera بر روی پایه های مقاوم به فیلوکسرا پیوند زده شد و تلاقی بین گونه ای برای یافتن ارقام مقاوم مورد استفاده قرار گرفت.
    تغییراتی که در ارقام مختلف انگور به صورت طبیعی یا مصنوعی انجام می گیرد به صورت تغییرات ژنوتیپی یا فنوتیپی می باشد که این تغییرات ایجاد شده نظیر قدرت رشد بوته ها، اندازه ی خوشه و حبه قابل روئت می باشند. برخی مواقع تغییرات نظیر ترکیب شیمیایی داخل گیاه به طور ظاهری قابل تشخیص نمی باشد.


    نحوه ی گرده افشانی گیاه در تنوع ژنتیکی اثر دارد. در گیاهان دگرگشن به دلیل تبادل ژنتیکی و جدایی های صفاتی که ایجاد می شود تنوع ژنتیکی فراوان بروز می کند اما در خودگشن ها تنوع کمتر است.
    در گونه های  vinifera عمدتا خودگرده افشانی صورت می گیرد. چون تکثیر انگور از طریق غیرجنسی صورت می گیرد نژادگان گیاه مادری حفظ شده و به جز مواردی مانند جهش تغییری دیده
    نمی شود.
     برای تغییر ارقام یک موستان و جایگزینی ارقام برتر می توان از پیوند زدن استفاده کرد که پایه ها می بایستی پررشد، مقاوم به سرما، آفات و بیماری ها، آهک و خشکی و شوری باشد.
 


 روش های اصلاح و بهنژادی انگور:
وارد کردن
انتخاب
تولید ارقام خالص
دو رگه گیری
پلی پلوئیدی
تولید ارقام بیدانه
جهش
 وارد کردن:
    در این روش ارقام و نمونه های جدید که دارای صفاتی بهینه بوده و در منطقه وجود ندارند از کشورهای دیگر وارد شده و با ارقام محلی مورد مقایسه قرار می گیرند و باید تحت کنترل دولت بوده و از نظر آفات و بیماری ها قرنطینه شوند.
   انتخاب:
    انتخاب به دو روش طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد. در روش مصنوعی نیز به دو صورت توده ای و تک گیاه انتخاب صورت
    می گیرد.
    گاهی برای اخته کردن از موادی مانند مالئیک هیدرازید ، جیبرلین، اسید نفتالین استیک اقدام به نر عقیمی ارقامی که به عنوان والد مادر استفاده خواهند شد می نمایند.

 
انواع دورگه گیری:

  تلاقی بین ارقام وینیفرا (سازگاری بالا با شرایط محیطی)
  تلاقی بین ارقام آمریکایی (پایه مقاوم به شته ی فیلوکسرا)
  تلاقی بین ارقام وینیفرا و آمریکایی (محصول دهی بالا)
  تلاقی بین گونه های آمریکایی (پایه مقاوم به شته ی فیلوکسرا)
  تلاقی بین وینیفرا و موسکادینیا (مقاوم به آفات و امراض)


  
 پلی پلوئیدی:
.

    از دورگ گیری بین ارقام تتراپلوئید به عنوان والد نر و ارقام دیپلوئید به عنوان والد مادری ارقام تریپلوئید حاصل می شود که اکثرا عقیم اند اما به دلیل رشد رویشی زیاد به عنوان پایه مورد استفاده قرار می گیرند. در تلاقی گیاهان تتراپلوئید و دیپلوئید برای افزایش زیوایی بذرهای تولید شده بهتر است که گیاه تتراپلوئید به عنوان گیاه پدری استفاده شود و گرده ی آن را بر روی مادگی گیاه دیپلوئید قرار دهند. در گیاه تتراپلوئید گل ها، گرده ها، بذرها،
    حبه ها و روزنه های گیاهان بزرگتر از گیاه دیپلوئید می باشد اما در مقدار ویتامین های میوه تفاوتی ندارند.


    تولید ارقام بیدانه:

     بیدانگی در تلاقی های بین ارقام دانه دار و بیدانه توسط ژن های غالب و یا مغلوب ، ژن های مغلوب، مرکب، دو ژن کنترل کننده یکدیگر و یا ژن های کمی کنترل می شود. در اثر تلاقی بین ارقام دانه دار و بیدانه ارقام بکربار کاذب (استنوسپرموکارپی) حاصل    می شوند که بذر تشکیل می شود اما در مراحل رشد و نمو سقط      می گردد و بقایای جنین و دانه در داخل حبه به صورت ریز و نرم مشاهده می شود. بیدانگی ناشی از والد مادری بوده و یک عامل مغلوب مرکب این پدیده را کنترل می کند. در ارقام بکربارحقیقی (پارتنوکارپی) بذرها اصلا رشد نمی کنند و فاقد دانه می باشند.

 تولید ارقام خالص:

    هنگامی که بذرهای انگور کشت می شدند به دلیل ناخالصی گیاهان به وجود آمده شبیه پایه ی مادری نمی باشند و تفرق صفات دارند. برای تولید ارقام خالص آزمایشاتی انجام گرفته که توسط کشت دانه گرده به روش کشت بافت گیاهان هاپلوئید حاصل می شوند سپس با استفاده از کلشی سین در نوک شاخه های گیاهان حاصل شده ارقام دیپلوئید خالص به وجود می آورند.  

اصلاح از طریق جهش:
جهش تغییرات ناگهانی در ساختار ژنتیکی یاخته های زنده بوده و به صورت  طبیعی و مصنوعی انجام می گیرد که این تغییرات احتمال دارد موجب بروز صفات مطلوب و نامطلوب در گیاه گردد. جهش مصنوعی توسط برخی ترکیبات شیمیایی نظیرکلشی سین، اتیل متان سولفات و یا دی اتیل سالفیت و توسط اشعه های ایکس،گاما،P32 ، S32 و اشعه های کبالت انجام می گیرد.
تنش گرمایی نیز موجب جهش می شود. کلشی سین باید در نوک مریستم شاخه مورد استفاده قرار گیرد . جهش های به وجود آمده ممکن است غالب یا مغلوب باشند. جهش در راستای بیدانه شدن حبه ها اهمیت دارد و در مورد رقم کنگورد انجام گرفته است.
موتاسیون ها باعث ایجاد رنگ پوست در انگور می گردند.     Japan-2004                                                                      
    ژن Myb شامل ژن هایی مانند   VlmybA1-2و VlmybA1 می باشد که بیوسنتز آنتوسیانین را تنظیم می کنند. در کولتیوار V.Labruscana موتاسیون باعث جابجایی ژن VlmybA1 شد. دو کولتیوار پوست قرمز Ruby و Flame  به وسیله ی جهش جوانه به وجود آمده اند که از کولتیوارهای پوست سفید Italia و Alexandria گرفته شده اند. در این بررسی ها دو نسخه برداری در ژن های کولتیوارهای پوست سفید و سه نسخه برداری در کولتیوارهای پوست قرمز رخ داد. نسخه برداری ژن VvmybA3 و VvmybA2 در هر چهار کولتیوار (Fl-Al-Ru-It) و نسخه برداری ژن VvmybA1 در کولتیوارهای قرمز رخ داد. موتاسیون باعث ایجاد پیگمان های قرمز در بافت های پوست انگور های سفید می شود که این کار از طریق جابجایی ژنها، تغییر بیان ژن ها و یا کدگذاری ساختمان پروتئین ها انجام        می گیرد.

   قطعه های کوچکتر PCR ژن VvmybA1 را در کولتیوارهای رنگی تست شده نشان می دهد و جابجایی در ژن VvmybA1 پایه ی مولکولی رنگ سفید را در کولتیوارهای It و Al ایجاد می کند. در شکل  B-PCRنسخه برداری ژن VvmybA1 را در مسیر 8-1در کولتیوارهای سفید و در مسیر 15-9در کولتیوارهای رنگی نشان می دهد.
اصلاح انگورهای بیدانه در گونه های وحشی با روش نجات جنین با هدف افزایش مقاومت به بیماری ها 
  

    بیماری های قارچی بزرگترین تهدیدV.vinifera  می باشد. چندین گونه ی وحشی چینی حاوی ژن های مقاومت به بیماری ها
    می باشند و برای توسعه ی مقاومت به بیماری ها از این گونه های وحشی استفاده شد. در هیبریداسیون از V.vinifera به عنوان والد ماده بیدانه استفاده شد و از گونه های وحشی به عنوان والد نر استفاده شد. برای نجات جنین از کراس Emerald بیدانه و Beichum استفاده شد.

       به دست آوردن انگور های تریپلوئید بوسیله ی کشت بافت                     تخمک و جنین با کراس بین کولتیوار های دیپلوئید و تتراپلوئید
 
   بین کولتیوارهای تتراپلوئید و دیپلوئیدMuscut  کراس صورت گرفت. سپس تخمک های نابالغ به صورت کشت بافت کشت گردید.50 روز بعد از کراس تخمک های نمونه برداری شده می توانند در محیط کشت MS  به جنین هایی توسعه یابند. 
 

   جنین هایی که از کراس 2n × 4n  بودند به طور موفقیت آمیز گیاهچه های ریشه دار تولید کردند و جنین های حاصل از کراس4n×2n  به خاطر نقص ریشه ها  نمی توانستند رشد کنند. حالت پلی پلوئیدی گیاهان حاصل توسط محتوای تعداد کرومزوم های سلول های نوک ریشه بوسیله ی آنالیز سلول ها با استفاده از آنزیم ها توسط شخص Shuang مشخص شد.
منابع:
1- تفضلی، عنایت الله، جمشید حکمتی، پرویز فیروزه، 1370، انگور، انتشارات دانشگاه شیراز، 343صفحه
2- جلیلی مرندی، رسول، 1384، میوه های ریز، جهاد دانشگاهی ارومیه، 297 صفحه

3.Kobayashi.S.2004.Retrotransposon-induced mutations in grape skin color. Japan.982
 

4. Tian.L.and etal. 2008. Breeding of disease resistant seedless grapes using chinese wild Vitis spp in vitro embryo rescue and plant development.China.117:136-141.

5. Okamoto.G. and etal.1993.Obtaining triploid muscat grapes by in vitro culture ovules and embryos after crossing between diploid and tetraploid cultivars. Sci.Rep.Fac.Agr.Okayama univ.82: 25-29. 


  

موفق باشید
                                   

 

minecraft
یکشنبه 18 فروردین 1398 10:40 ق.ظ
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've
tried it in two different browsers and both show the same
outcome.
minecraft
جمعه 16 فروردین 1398 10:50 ق.ظ
What's up, of course this article is actually
nice and I have learned lot of things from it about blogging.
thanks.
http://goo.gl/8r1Yuu
دوشنبه 12 فروردین 1398 08:12 ب.ظ
Fantastic items from you, man. I have remember your stuff prior to
and you're just too great. I actually like what you have bought here,
certainly like what you're stating and the
way in which in which you say it. You make it enjoyable and you
continue to take care of to stay it wise. I can't wait to learn far
more from you. That is actually a wonderful web
site.
coolmath minesweeper
چهارشنبه 1 اسفند 1397 09:02 ق.ظ
Love post, thank
abcya hook
چهارشنبه 1 اسفند 1397 09:02 ق.ظ
Good post, thank
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:39 ب.ظ

This is nicely said! !
does cialis cause gout cialis side effects dangers chinese cialis 50 mg comprar cialis 10 espa241a buy cheap cialis in uk cialis name brand cheap generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis vs levitra free cialis enter site natural cialis
descargar facebook
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:45 ب.ظ
I must thank you for the efforts you have put in writing this website.

I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;)
descargar facebook
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:35 ب.ظ
It's not my first time to visit this web site, i am visiting this web site dailly and get
pleasant data from here everyday.
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:07 ق.ظ

Awesome forum posts, Cheers!
generic cialis online cialis cialis online holland order a sample of cialis discount cialis generic cialis 20mg uk only here cialis pills non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cialis with 2 days delivery
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:28 ق.ظ

Thank you, Awesome information.
opinioni cialis generico generic cialis with dapoxetine click now buy cialis brand buy cialis uk no prescription cialis venta a domicilio buy cialis online legal cialis professional from usa cialis kaufen opinioni cialis generico cialis generico
buy generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:55 ب.ظ

You actually expressed it really well!
try it no rx cialis generic cialis soft gels cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris cialis professional from usa fast cialis online cheap cialis order generic cialis online we like it cialis soft gel prices for cialis 50mg
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:04 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy brand cialis cheap we like it cialis price cilas ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online cialis pills cialis 10 doctissimo cialis with 2 days delivery cialis mit grapefruitsaft price cialis best
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:23 ق.ظ

Very good data. Kudos.
acquistare cialis internet non 5 mg cialis generici cialis generisches kanada cialis dosage recommendations acheter cialis kamagra cialis patent expiration cialis super kamagra we use it 50 mg cialis dose cialis usa cost cialis 100 mg 30 tablet
buy cheap cialis in canada
دوشنبه 12 آذر 1397 11:30 ق.ظ

Thanks! Lots of content!

click now cialis from canada cialis canada on line buy brand cialis cheap order cialis from india cipla cialis online side effects for cialis cialis sans ordonnance we choice cialis pfizer india cialis cuantos mg hay 200 cialis coupon
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:51 ب.ظ

Many thanks! A lot of content!

il cialis quanto costa cialis official site cialis tadalafil calis cialis official site cialis savings card cialis 50 mg soft tab canada discount drugs cialis acquistare cialis internet how to buy cialis online usa
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:51 ق.ظ

You reported this exceptionally well.
cialis generic availability warnings for cialis weblink price cialis cialis uk get cheap cialis generic cialis review uk only here cialis pills tadalafil how much does a cialis cost tesco price cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Wow tons of terrific facts.
cialis tablets for sale pastillas cialis y alcoho enter site very cheap cialis cialis lilly tadalafi tadalafil 20 mg only now cialis for sale in us tadalafil 5mg cialis online holland look here cialis order on line cialis generic
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Wonderful content, Regards.
cialis professional from usa cialis 05 cialis usa cost cialis purchasing cialis per paypa cialis without a doctor's prescription tadalafil 20mg prix cialis once a da cialis generique 5 mg cialis online holland
cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:29 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis professional yohimbe ou acheter du cialis pas cher cialis generico in farmacia cialis venta a domicilio costo in farmacia cialis safe dosage for cialis cialis for sale costo in farmacia cialis 40 mg cialis what if i take where to buy cialis in ontario
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
enter site very cheap cialis achat cialis en itali cialis arginine interactio cialis generico milano cialis online holland prescription doctor cialis venta cialis en espaa tadalafilo cialis kamagra levitra cialis for sale south africa
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 12:29 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis rezeptfrei enter site natural cialis sialis cialis generico milano cialis dosage cialis 5 mg schweiz cialis sale online cialis generique 5 mg we like it safe cheap cialis cialis from canada
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:09 ب.ظ

Kudos! Fantastic information.
generic cialis pro rx cialis para comprar interactions for cialis cialis dosage amounts comprar cialis 10 espa241a buying cialis on internet safe site to buy cialis online cialis 20mg preis cf cialis daily new zealand cialis generisches kanada
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:33 ق.ظ

Incredible loads of good data!
how do cialis pills work buy cialis online cialis tablets cheap cialis click now cialis from canada click now buy cialis brand low dose cialis blood pressure we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost dose size of cialis
where to buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:28 ب.ظ

You actually suggested it very well!
buy name brand cialis on line cialis uk next day brand cialis nl rezeptfrei cialis apotheke buying brand cialis online cialis flussig how does cialis work viagra cialis levitra rezeptfrei cialis apotheke only best offers 100mg cialis
What Equipment is Needed for Sling TV
دوشنبه 28 آبان 1397 02:27 ب.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity on the topic of unpredicted emotions.
What Equipment is Needed for Sling TV
دوشنبه 28 آبان 1397 07:03 ق.ظ
I'm extremely pleased to uncover this web site. I want to to thank you for ones time just for this fantastic read!!

I definitely appreciated every part of it and i also have you book-marked to look at new things on your blog.
sling tv coupons and promo codes for november 2018
شنبه 26 آبان 1397 04:46 ق.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Excellent way of describing, and nice article to obtain information regarding my presentation subject matter, which i
am going to present in university. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Sling TV
جمعه 25 آبان 1397 12:46 ق.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Thanks a lot!
Sling TV
پنجشنبه 24 آبان 1397 06:46 ق.ظ
That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
I've joined your rss feed and look ahead to in search of extra of your excellent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks
descargar facebook
جمعه 11 آبان 1397 02:55 ب.ظ
I'm curious to find out what blog system you're using?

I'm having some small security problems with my latest site
and I would like to find something more secure.
Do you have any solutions?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :