تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

جهت استخراج علمی و آزمایشگاهی ترکیبات موجود در گیاهان داروئی بطور کلی امروزه بیش از
همه از روش های ماسراسیون و پرکولاسیون استفاده به عمل می آید که ذیلا بًه طور مشروح توضیح
داده می شوند:
روشماسراسیون ) خیساندن (
برای انجام این روش گیاه خرد شده را در ظرفی که از جنس مناسب باشد ) شیشه، استیل، چینی
و غیره ( داخل نموده و مقدار ذکر شده از حلال را بر روی آن می ریزند. برای اینکه از تغییرات
شیمیایی، در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از تابش نور بر روی مواد متشکله گیاهی، جلوگیری
شود عمل عصاره گیری را در مکانی که از تابش مستقیم خورشید محفوظ است، انجام و با محکم کردن
درب ظرف عصاره گیری از تبخیر حلال جلوگیری می نمایند. عمل عصاره گیری را ضمن تکان دادن و
یا همزدن مکرر 5 روز تمام در حرارت اتاق ادامه داده و بعد از این زمان که تعادل غلظت مواد موجود در
حلال و بافت گیاهی برقرار گردیده است، عمل عصاره گیری را خاتمه داده و سپس عصاره حاصل را
صاف نموده و باقیمانده گیاهی را با دستگاه پرس تحت فشار قرار میدهند. در خاتمه عصاره ها را با هم
مخلوط و جهت ته نشین شدن رسوبات و کدورت حاصل 5 روز تمام در حرارت کمتر از 15 درجه
سانتی گراد نگهداری نموده و سپس با احتیاط از تبخیر شدن حلال آن را صاف و در صورت لزوم
براساس میزان مواد موثره، عصاره را تنظیم می نمایند. از مزایای روش ماسراسیون این است که این

ادامه مطلب

The 21th issue of TROPICAL TREASURES. A unique magazine about pushing the limits of tropical gardening, growing tropical plants in non-tropical climate and indoors. 
This issue specials:
- Nature’s Food and Pharmacy. The King of Spices: black pepper. Growing Black pepper.
- Growers of beauty. Getaway
- Growing outdoors. Top Tropicals guide to late-season plants (Fall through Early Spring) in SOUTH Florida
- Ask the pros: Tropical treasures Q&A. Transplanting plants from pots into ground and from ground into pots. Cold protection tips
A NOTE FROM THE EDITOR. Looking at the Green

یکشنبه 31 شهریور 1392

مطلب رمز دار : عکس

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

روشهای بیوفیزیكی قادر به افزایش رشد گیاهان با سطح بالایانرژی هستند. این روشها مقدار انرژی را، مستقل از منشاء آنها
افزایش داده و پتانسیل الكتریكی غشاء سلول را افزایش می دهند .
روشهای فیزیكی جهت تحریك، سمت و سوی فرآیندهای
فیزیولوژیكی كه توسط سیستمهای ژنتیكی گیاه كنترل می شوند را
تغییر نمیدهند، به عبارت دیگر آنها بدون دستكاری ژنتیكی رشد و فرایند های متابولیکی را تحریک میکند. تحریك گیاهان با استفاده از میدان های مغناطیسی به عنوان
راهی جهت افزایش كمیت و كیفیت عملكرد مورد توجه قرار گرفته
است. بنابراین، جایگزینی كودها و مكملهای شیمیایی با تیمارهای
فیزیكی، میزان سموم را در مواد خام گیاهی كاهش داده و باعث
Aladjadjiyan, افزایش سلامت غذا و محیط می گردد ( ; 2007
گزارش شده است كه .(Dhawi et al., 2009 ؛ Vasilevski, 2003
میدانهای مغناطیسی هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن ملكول -
Dhawi ) های دوقطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد
سلولهای گیاه دارای بار منفی .(et al., 2009; Kordas, 2002
هستند كه میتوانند یونهای دارای بار مثبت را جذب نمایند. مطالعات سیتوشیمیایی نشان داده است كه سلولهای ریشه در معرض م یدان
ضعیف مغناطیسی نسبت به سلولهای شاهد، حالت اشباع از كلسیم را
در تمام اندامك های خود و سیتوپلاسم نشان می دهند . میدان
مغناطیسی میتواند باعث افزایش رهاسازی رادیكالهای آزاد و ایجاد
تنش در گیاه شود، در حالیكه یونهای كلسیم در برخی فرآیندهای
رشد گیاه كمك میكنند و به تنش واكنش نشان میدهند، بنابراین،
این موضوع توضیحی برای افزایش كلسیم در گیاه در شرایط میدان
.(Dhawi et al., مغناطیسی است ( 2009
اثرات مثبت میدان مغناطیسی در بیوسنتز پروتئینها، تكثیر سلول،
فعالیتهای بیوشیمیایی، میزان تنفس، فعالیت آنزیمها، میز ان اسید
Cakmak et al., ) نوكلئیك و دوره رشد و نمو نشان داده شده است
2009 ). گزارش شده است كه اثرات مثبت تیمار میدان مغناطیسی
ممكن است به خواص پارامغناطیسی اتمها در سلول های گیاهی و
Aladjadjiyan, ) رنگدانهها نظیر كلروپلاست ها در ارتباط باشد
بیان كردند (Racuciu et al., 2010 ). راكوسیو و همكاران ( 2008
كه قرارگرفتن بذر ذرت در معرض میدان مغناطیسی كم ( 50 میلی -
تسلا) اثر تحریككنندگی بر مراحل اولیه رشد، وزن تر، رنگدانههایی
نظیر كلروفیل، میزان اسید نوكلئیك و افزایش طول گیاهچه داشت،
اما میدان مغناطیسی قوی تر (بین 100 تا 250 میلی تسلا ) اثر
بازدارندگی روی صفات ذكر شده داشت

ادامه مطلب

سه شنبه 28 خرداد 1392

بلوغ و شاخص های رسیدگی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: فیزیو لوژی، 

تعریف بلوغ : برای اکثر مردم بلوغ و رسیدن میوه در هنگام توصیف میوه دارای یک مفهوم است . بعنوان مثال بلوغ در فرهنگ webster به معنای تأمل دقیق و ملایم و داشتن رشد و توسعه کامل و طبیعی است . رسیدن به معنای بلوغ دگرگون شده و دارای مرحله نهایی و مطلوب بودن است ، حالتی است که به شرایط توسعه و رشد کامل ارتباط دارد.

در فیزیولوژی پس از برداشت ما بلوغ و رسیدن را دو واژه متفاوت برای مراحل متفاوت رشد و توسعه میوه می دانیم .

بهترین تعریف بلوغ بمعنی رشد و توسعه طبیعی داشتن است که در Grade آمریکا تعریف شده است . اما این تعریف فاقد ریزه کاری های دقیق است .

بلوغ از نظر  باغبانی مرحله ای از رشد و نمو است که یک گیاه یا بخشی از گیاه دارای پیش نیاز هایی برای مصرف کننده با اهداف ویژه می باشد .

یک محصول از نظر باغبانی ممکن است در هر مرحله ای از نمو بالغ باشد . مثلاً پاجوشهای گیاهان بذری از نظر باغبانی در مرحله اولیه رشد و نمو بالغ هستند. در حالیکه اغلب بافتهای سبزیجات ، گلها ، میوه ها ، اندام های ذخیره ای زیرزمینی از نظر باغبانی در مراحل میانی بالغ هستند بذرها و میوه های هسته دار در مراحل پایانی از رشد و نمو بالغ می شوند . برای برخی از محصولات بلوغ باغبانی در مراحل بعد از مراحل اولیه بدست می آید که این به استفاده محصول مورد نظر بستگی دارد . بعنوان مثال squash   محصول بالغ گل کاملاً باز شده ، میوه جوان یا میوه کاملاً نمو یافته می تواند باشد . تفاوت بسیاری از میوه ها و سبزیها در ارتباط کیفیت بین بلوغ و خوردنی بودن میوه است . در بسیاری از میوه ها مثل موزهای سبز بالغ کیفیت خوراکی در بلوغ از نظر  مصرف کننده نیست ولی  در سبزیها بلوغ مطلوب همزمان با کیفیت خوردن اتفاق نمی افتد.

ادامه مطلب

L

Lagerstroemia fauriei Yakushima-sarusuberi Lythraceae 1450 Japan Kouchi 2002/5/12 Makino Botanic Garden 
Lagerstroemia indica Saru-suberi Lythraceae 1083 Japan Hiroshima 2001/7/22 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1153 Japan Hiroshima 2001/9/9 Botanic Garden, cultivated 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1154 Japan Hiroshima 2001/9/9 Botanic Garden, cultivated 
Lagerstroemia indica Sarusuberi Lythraceae 1616 Japan Gunma 2002/8/17 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 310 Philippines Quezon City 1992/2/2 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2218 Philippines Angeles 2003/12/8 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2219 Philippines Angeles 2003/12/8 healthy tea 
Lagerstroemia speciosa Banaba Lythraceae 2220 Philippines Angeles 2003/12/8 healthy tea 
Lagerstroemia speciosa Banaba (with fruits) Lythraceae 481 Singapore Botanic Garden 1993/12/13 Anti-diabetic 
Lagerstroemia speciosa Banaba (Flowers) Lythraceae 482 Singapore Botanic Garden 1993/12/13 Anti-diabetic 
Lagerstroemia speciosa Bang lang nuoc Lythraceae 338 Vietnam Hanoi 1998/9/27 
Lagerstroemia speciosa Bang lang nuoc Lythraceae 337 Vietnam Ho Chi Minh City 1998/10/3 
Laminus amplexicaule Hotokenoza Labiatae 1378 Japan Hiroshima 2002/2/24 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 535 Japan Hiroshima 1995/4/29 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 943 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Lamium album var. barbatum Odoriko-sou Labiatae 1934 Japan Hiroshima 2003/4/14 
Lamium amplexicaule Hotokenoza Labiatae 860 Japan Hiroshima 2001/3/20 
Lamium amplexicaule Hotokenoza Labiatae 1922 Japan Hiroshima 2003/4/10 
Lamium purpureum Hime-odoriko-sou Labiatae 910 Japan Hiroshima 2001/4/8 
Larix leptolepis Kara-matsu Pinaceae 851 Japan Hiroshima 1999/5/2 
Larix leptolepis Kara-matsu Pinaceae 1094 Japan Nagano 2001/8/5 
Lathyrus japonicus Hama-endou Leguminosae 256 Japan Hiroshima 2000/5/21 
Laucaena leucocephala Gin-nemu Leguminosae 41 Japan Okinawa 1996/1/26 
Laurentia longiflora Peep farang (Thai name) Campanulaceae 314 Philippines Los Banos 1990/7/22 
Laurus nobilis Laurel Lauraceae 1975 Japan Shimane 2003/5/1 cultivated 
Lavandula officinalis Lavender Labiatae 42 Japan Shimane 1996/6/30 
Lavendula spica Lavender Labiatae 189 Japan Hiroshima 1998/7/5 
Lavendula spica Lavender Labiatae 1553 Japan Yamaguchi 2002/7/14 
Lawsonia inermis Inai (flowers), Henna Lythraceae 407 Malaysia Selangor 2000/10/23 Botanic Garden, University of Putra Malaysia 
Lawsonia inermis Inai (fruits), Henna Lythraceae 408 Malaysia Selangor 2000/10/23 Botanic Garden, University of Putra Malaysia 
Lecythis ollaria Monky Pot Lecythidaceae 582 Singapore Botanic Garden 1988/11/12 
Leea indica Vitaceae 1705 Thailand Nonthabri 2002/12/2 Botanic Garden, Ministry of Public Health 
Leontopodium japonicum Usuyuki-sou Compositae 1101 Japan Nagano 2001/8/5 
Leontopodium sinense Compositae 247 China Lijiang 1997/8/21 
Leonurus sibiricus Mehajiki Labiatae 1237 Japan Hiroshima 2001/11/18 
Leonurus sibiricus Mehajiki Labiatae 85 Korea Seoul 1994/7/31 
Lepisanthes fruticosa Phumriang Sapindaceae 1326 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Leucaena leucocephala Ipil-Ipil Leguminosae 433 Philippines Quezon City 1985/6/30 
Leucaena leucocephala Ipil ipil Leguminosae 2224 Philippines Angeles 2003/12/8 
Leucosceptrum stellipilum Mikaeri-sou Labiatae 1453 Japan Kouchi 2002/5/12 Makino Botanic Garden 
Ligstrum japonicum Nezumimochi Oleaceae 1909 Japan Hiroshima 2003/2/11 cultivated 
Ligularia dentata Maruba-dakebuki Compositae 1095 Japan Nagano 2001/8/5 
Ligularia dentata Maruba-dakebuki Compositae 1096 Japan Nagano 2001/8/5 
Ligularia fischeri Otakarakou Compositae 1585 Japan Gunma 2002/8/12 
Ligularia fischeri Otakarakou Compositae 2112 Japan Gunma 2003/8/12 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1055 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1056 Japan Hiroshima 2001/7/8 habitat 
Ligularia japonica Hankai-sou Compositae 1057 Japan Hiroshima 2001/7/8 flower, close up 
Ligularia japonica Hankaisou Compositae 2087 Japan Hiroshima 2003/7/16 
Ligularia tussilaginea Tsuwabuki Compositae 1212 Japan Hiroshima 2001/10/20 
Ligustrum lucidum Tou-nezumimochi Oleaceae 182 Japan Hiroshima 1999/7/9 
Liliope muscari Yabu-ran Liliaceae 390 Japan Hiroshima 2000/9/3 
Lilium auratum Yama-yuri Liliaceae 266 Japan Tokyo 1999/7/19 
Lilium japonicum Sasa-yuri Liliaceae 1065 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lilium japonicum Sasayuri Liliaceae 2089 Japan Hiroshima 2003/7/16 
Lilium lancifolium Oni-yuri Liliaceae 1073 Japan Shimane 2001/7/20 
Lilium leichtlinii var. maximowiczii Ko-oniyuri Liliaceae 1090 Japan Nagano 2001/8/5 
Lilium leichtlinii var. maximowiczii Ko-oniyuri Liliaceae 1559 Japan Hiroshima 2002/7/21 
Limnocharis flava Bon-cheen Limnocharitaceae 562 Thailand Mae Rim 1995/2/4 
Limnocharis flava Alismataceae (Limnocharitaceae) 1356 Thailand Chiang Mai 2002/3/7 Queen Sirikit Botanic Garden 
Linaria canadensis Matsuba-unran Scrophulariaceae 854 Japan Hiroshima 1999/5/5 
Linaria canadensis Matsuba-unran Scrophulariaceae 1432 Japan Hiroshima 2002/5/5 
Lindera obtusiloba Dankoubai Lauraceae 998 Japan Hiroshima 2001/5/20 
Lindera obtusiloba Dankoubai Lauraceae 1105 Japan Gunma 2001/8/7 
Lindera strychnifolia Tendai-uyaku Lauraceae 862 Japan Hiroshima 2001/3/24 
Lindera triloba Shiromoji Lauraceae 920 Japan Yamaguchi 2001/4/8 
Lindera triloba Shiromoji Lauraceae 1547 Japan Hiroshima 2002/7/7 
Liriodendron tulipifera Yurinoki Magnoliaceae 1141 Japan Hiroshima 2001/9/1 
Litchi chinensis Litchi Sapindaceae 1247 Thailand Phetchabri 2002/3/5 
Lithospermum erythrorhizon Murasaki Boraginaceae 2067 Japan Kyoto 2003/6/6 cultivated, Japanese pharmacopoeia 
Litsea cubeba Takhrai Lauraceae 1843 Thailand Nan Province 2002/12/7 
Livistona speciosa Kho Palmae 1764 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Livistona subglobosa Birou Palmae 1878 Japan Okinawa 2003/1/15 
Lobelia chinensis Mizo-kakushi Campanulaceae 350 Japan Hiroshima 1997/6/22 
Lobelia inflata Logellia Campanulaceae 2146 Japan Tokyo 2003/9/12 cultivated 
Lobelia sessilifolia Sawa-gikyou Campanulaceae 44 Japan Nagano 1996/8/12 
Lobelia sessilifolia Sawa-gikyo Campanulaceae 1117 Japan Hiroshima 2001/8/25 
Lobelia sipphilitica O-lobelia-sou Campanulaceae 1129 Japan Hiroshima 2001/8/26 Cultivated, Foreign origin 
Lobelia sp. Campanulaceae 1795 Thailand Wieng Ko Sai 2002/12/5 
Lobelia taliensis Campanulaceae 215 China Dali 1997/8/17 
Lobinia pseudoacacia Hari-enju Leguminosae 1396 Japan Hiroshima 2002/4/27 
Lobinia pseudoacacia Hari-enju Leguminosae 1397 Japan Hiroshima 2002/4/27 
Lonicera japonica Sui-kazura Caprifoliaceae 45 Japan Hiroshima 1996/5/13 
Lonicera japonica Sui-kazura Caprifoliaceae 254 Japan Kouchi 1999/5/16 
Lonicera japonica Suikazura Caprifoliaceae 1479 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lonicera morrowii Kingin-boku Caprifoliaceae 251 Japan Hiroshima 1999/5/5 
Lonicera sempervirens Coral honeysuckle Caprifoliaceae 1686 Japan Hiroshima 2002/11/3 Botanic garden, cultivated, North American origin 
Lotus japonicus Miyakogusa Leguminosae 1651 Japan Hiroshima 2002/9/29 
Ludwigia octavali Onagraceae 747 Madagascar Alekamisy 1998/11/25 
Luffa aegyptiaca Hechima Cucurbitaceae 1497 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lychnis miqueliana Fushiguro-sennou Caryophyllaceae 1576 Japan Nagano 2002/8/11 
Lycium chinense Kuko Solanaceae 1207 Japan Hiroshima 2001/10/19 
Lycopercicum esculentum Tomato Solanaceae 1500 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lycopercicum esculentum Tomato Solanaceae 1501 Japan Hiroshima 2002/6/15 
Lycopersicon esculentum Tomato Solanaceae 1466 Japan Kouchi 2002/5/12 vegetable for sale 
Lycopodium clavatum Hikage-no-kazura Lycopodiaceae 839 Japan Hiroshima 1997/5/5 
Lycopodium clavatum Hikage-no-kazura Lycopodiaceae 1058 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lycopodium ovalifolium Lycopodium Lycopodiaceae 2209 Vietnam Da Lat 2003/11/16 
Lycoris albiflora Shiro-bana-higan-bana Amaryllidaceae 398 Japan Hiroshima 2000/9/16 
Lycoris albiflora Shirobana-higanbana Amaryllidaceae 1163 Japan Tokyo 2001/9/15 Botanic Garden, cultivated 
Lycoris aurea Amaryllidaceae 205 China Kunming 1997/8/14 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 46 Japan Hiroshima 1996/9/23 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 276 Japan Hiroshima 1999/9/23 
Lycoris radiata Higan-bana Amaryllidaceae 1637 Japan Hiroshima 2002/9/22 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 345 Japan Hiroshima 2000/6/11 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 1476 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lyonia ovalifolia var. elliptica Nejiki Ericaceae 1477 Japan Hiroshima 2002/5/26 
Lysichiton camtschatcense Mizu-bashou Araceae 1988 Japan Shimane 2003/5/3 
Lysimachia clethroides Oka-tora-no-o Primulaceae 357 Japan Hiroshima 2000/6/25 
Lysimachia clethroides Oka-tora-no-o Primulaceae 361 Japan Hiroshima 2000/6/25 
Lysimachia clethroides Oka-tona-no-o Primulaceae 1064 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lysimachia mauritiana Hama-bossu Primulaceae 2016 Japan Kouchi 2003/5/24 
Lysimachia sp. Primulaceae 211 China Dali 1997/8/17 
Lysimachia vulgaris Kusa-redama Primulaceae 47 Japan Nagano 1996/8/20 
Lysimachia vulgaris var. davurica Kusa-redama Primulaceae 644 Japan Gunma 1992/8/17 
Lysimachia vulgaris var. davurica Kusa-redama Primuraceae 1561 Japan Hiroshima 2002/7/21 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 537 Japan Shimane 1998/8/30 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1061 Japan Hiroshima 2001/7/8 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1115 Japan Hiroshima 2001/8/25 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 1525 Japan Okayama 2002/6/29 Medicinal Herb Garden, cultivated 
Lythrum anceps Misohagi Lythraceae 2094 Japan Tokyo 2003/8/2 

K

Kadsura japonica Sane-kazura Magnoliaceae 1240 Japan Hiroshima 2001/11/18 
Kadsura japonica Binan-kazura Shisandraceae 1629 Japan Hiroshima 2002/9/21 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1780 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1781 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kaempferia parviflora Zingiberaceae 1782 Thailand Na Haew 2002/12/4 
Kalanchoe beharensis Crassulaceae 715 Madagascar Andohahela 1997/12/31 
Kalanchoe peltata Crassulaceae 758 Madagascar Alekamisy 1998/11/25 
Kalanchoe pumila Crassulaceae 625 Japan Hiroshima 2001/1/8 Cultivated, Hiroshima Botanical Garden 
Kalanchoe tubiflora Crassulaceae 712 Madagascar Andohahela 1997/12/31 
Kalopanax pictus Harigiri Araliaceae 1593 Japan Gunma 2002/8/14 
Kandelia rheedii Berus berus (Malay) Rhizophoraceae 884 Japan Hokkaido 2001/3/28 Green House in Botanic Garden 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 342 Japan Hiroshima 2000/5/18 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 945 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 1938 Japan Hiroshima 2003/4/14 
Kerria japonica Yamabuki Rosaceae 1968 Japan Tokyo 2003/4/24 cultivated 
Kerria japonica cv. Plena Yae-yamabuki Rosaceae 946 Japan Yamaguchi 2001/4/28 
Khayasenegalensis Dry mahogany Meliaceae 2192 Vietnam Ho Chi Minh City 2003/11/14 
Koompassia excelsa Leguminosae 1017 Indonesia Bogor 2001/6/5 Botanic Garden 
Koompassia excelsa Leguminosae 1018 Indonesia Bogor 2001/6/5 Botanic Garden 
Kopsia fruticosa Apocynaceae 484 Singapore Botanic Garden 1993/12/14 

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :